Login to your account

Username
Password *
Remember Me
Wednesday, 03 April 2013 03:59

Frequency Asked Question

QAdec

 

 1. คุณสมบัติในการสมัครเข้าโครงการ นปร. คืออะไร ?
 2. ผู้สมัครโครงการ นปร.ต้องเรียนจบสาขาอะไร? ถ้าไม่ได้จบสาขารัฐศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่?
 3. นปร. ต้องจบจากต่างประเทศหรือไม่?
 4. นปร.จะได้รับเงินเดือนพิเศษแตกต่างจากข้าราชการปกติหรือไม่?
 5. การสอบเข้าโครงการ นปร. มีแนวทางการสอบอะไรบ้าง?
 6. เมื่อสอบผ่านโครงการนปร.แล้ว จะถือว่าเป็นข้าราชการหรือไม่?
 7. นปร. มีหลักสูตรการเรียนใน 22 เดือน อย่างไรบ้าง?
 8. รูปแบบในการปฎิบัติราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ/ ผู้บริหารบริษัทเอกชน เป็นอย่างไร
 9. ช่วงที่อยู่ในโครงการ นปร.มีสถานที่ทำงานที่ไหน
 10. หลังจบโครงการ นปร. แล้ว จะมีหลักเกณฑ์โอนย้ายไปหน่วยงานอย่างไร?
 11. หลังจบโครงการฯ นปร. จะมีความก้าวหน้าระดับไหน

 

 


  

 

 questions-and-answers

 

 

 

 

 

 

 

1. คุณสมบัติในการสมัครเข้าโครงการ นปร. คืออะไร ?

ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ดังนี้

1)    กลุ่มบุคคลผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษา
เป็น ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใดๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร และหากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร


2)    กลุ่มบุคคลภายนอกจากภาคเอกชน หน่วยงาน หรือ องค์การระหว่างประเทศ
เป็น ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใดๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร และหากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร และมีประสบการณ์การทำงานจากภาคเอกชน หน่วยงาน หรือ องค์การระหว่างประเทศ


3)    กลุ่มข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ
เป็น ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใดๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร และหากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร กรณีเป็นข้าราชการต้องได้รับคำยินยอมจากหัวหน้าส่วนราชการ ให้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยหัวหน้าส่วนราชการต้องลงนามคำยินยอมในใบสมัครฯ

 

กลับสู่ด้านบน ^


 

2. ผู้สมัครโครงการ นปร.ต้องเรียนจบสาขาอะไร? ถ้าไม่ได้จบสาขารัฐศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่?

โครงการ นปร. เปิดรับจากทุกสาขา เพื่อเข้ามาเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ในระบบราชการไทย อย่างไรก็ดี เมื่อสำเร็จจากโครงการฯ จะได้รับการจัดสรรให้ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป

 

กลับสู่ด้านบน ^


3. นปร. ต้องจบจากต่างประเทศหรือไม่?

    •   ไม่ได้เป็นข้อบังคับในการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

 

กลับสู่ด้านบน ^


4. นปร.จะได้รับเงินเดือนพิเศษแตกต่างจากข้าราชการปกติหรือไม่?

นปร.ได้รับเงินเดือนเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญทั่วไป ซึ่งหากมีประสบการณ์ทำงานบริษัทเอกชนก่อนเข้าโครงการ ก็สามารถนับประสบการณ์การทำงานบริษัทเอกชนนำมาปรับเป็นค่าประสบการณ์ได้

 

กลับสู่ด้านบน ^


5. การสอบเข้าโครงการ นปร. มีแนวทางการสอบอะไรบ้าง?

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ใน 3 ขั้นตอน ดังนี้
       

ขั้นตอนที่ 1   การทดสอบความรู้พื้นฐาน

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่จะต้องผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐาน ประกอบด้วย
1)    วิชาความสามารถทางภาษาไทย (เน้นความสามารถทางด้านการสื่อสาร)
2)    วิชาความถนัดทางเชาวน์ปัญญา
3)    วิชาความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP)
 

หมายเหตุ : ผู้สมัครที่มีผลการสอบ TOEFL ได้คะแนน 550 ขึ้นไปสำหรับการสอบแบบ Paper-based Testing หรือได้คะแนน 213 ขึ้นไป สำหรับการสอบแบบ Computer-based Testing หรือได้คะแนน 79 ขึ้นไปสำหรับการสอบแบบ Internet-based Testing หรือผลสอบ IELTS ได้คะแนน 6.0 ขึ้นไป โดยผลสอบดังกล่าวจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันที่สมัคร จึงจะได้รับการยกเว้นการสอบวิชาความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP)
หมายเหตุ: ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานในแต่ละวิชา ทั้ง 3 วิชา จึงจะมีสิทธิ์เข้าทดสอบในขั้นตอนที่ 2


ขั้นตอนที่ 2
   การทดสอบข้อเขียนและการทดสอบสภาวะจิตใจและอารมณ์

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่จะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนและการทดสอบสภาวะจิตใจและอารมณ์ ประกอบด้วย
1)    การทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ การใช้ความคิดเชิงเหตุผล และความคิดเชิงสร้างสรรค์ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การบริหาร การต่างประเทศ ในประเด็นร่วมสมัยของประเทศไทย  
2)    การทดสอบวัดสภาวะทางจิตใจและอารมณ์  
หมายเหตุ: ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านการทดสอบตามขั้นตอนที่ 2 แล้ว จึงมีสิทธิ์เข้าทดสอบในขั้นตอนที่ 3
       

ขั้นตอนที่ 3  การประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม และเชาวน์อารมณ์

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่จะต้องผ่านการประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม เชาวน์อารมณ์  ประกอบด้วย


1)    การประเมินพฤติกรรมด้วยวิธี Assessment Center

ซึ่งเป็นการประเมินพฤติกรรมของผู้สมัครสอบจากการสังเกตในสภาวการณ์ต่างๆ ที่ผู้สมัครได้พบเจอในสถานที่และเวลาอันจำกัด อาทิเช่น การควบคุมอารมณ์ การแสดงภาวะผู้นำ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น จัดสอบโดย คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


2)    การประเมินบุคลิกภาพด้วยการสอบสัมภาษณ์

โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางสาขาวิชาต่างๆ เป็นกรรมการสอบ
หมายเหตุ: ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านการทดสอบตามขั้นตอนที่ 3  แล้ว จึงมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

 

กลับสู่ด้านบน ^


 

6. เมื่อสอบผ่านโครงการนปร.แล้ว จะถือว่าเป็นข้าราชการหรือไม่?

    •   ผู้สอบผ่านและเข้าร่วมโครงการนปร. ทุกคนจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการ สังกัด สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักนายกรัฐมนตรี โดยนับอายุราชการตั้งแต่วันแรกที่บรรจุ

    •   สำหรับข้าราชการเดิมที่โอนย้ายมาเข้าโครงการ จะโอนย้ายมาในตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการ ในระดับเดิมที่เคยดำรงมาก่อน

    •   สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ คือ วุฒิการศึกษาปริญญาโท / วุฒิการศึกษาปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุในตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการระดับปฏิบัติการ ซึ่งผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานบริษัทเอกชน องค์กรอิสระ จะได้รับการพิจารณาค่าประสบการณ์ ซึ่งจะทำให้ได้รับการบรรจุในระดับที่สูงกว่าปฏิบัติการ

 

กลับสู่ด้านบน ^


 

7. นปร. มีหลักสูตรการเรียนใน 22 เดือน อย่างไรบ้าง?

 

1.    หมวดวิชาที่อบรม


•    การเรียนรู้ภาควิชาการ  ระยะเวลา 9 เดือน


การเรียนรู้ภาควิชาการเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการของหมวดเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี้

หมวดวิชาที่ 1    การบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมวดวิชาที่ 2    บริบทและความท้าทายต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
หมวดวิชาที่ 3    นโยบายสาธารณะ : กระบวนการ การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
หมวดวิชาที่ 4    การบริหารจัดการภาครัฐและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
หมวดวิชาที่ 5    การพัฒนาภาวะผู้นำ ทักษะ และความเป็นข้าราชการที่ดี


•    การเรียนรู้การบริหารจัดการจากการปฏิบัติราชการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระยะเวลา 13 เดือน


การเรียนรู้การบริหารจัดการจากการปฏิบัติราชการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คือ หมวดวิชาที่ 6 ซึ่งเป็นการเรียนรู้การบริหารจัดการโดยการปฏิบัติราชการภายใต้การฝึกและสอนงานจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย  5  ช่วงการเรียนรู้ ดังนี้

(1)    การเรียนรู้จากการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค  ระยะเวลา  3 เดือน
(2)    การเรียนรู้ระบบบริหารงานของหน่วยงานกลางในการบริหารนโยบาย  ระยะเวลา  1 เดือน
(3)    การเรียนรู้จากการปฏิบัติราชการในราชการบริหารส่วนกลาง  ระยะเวลา  3 เดือน
(4)    การเรียนรู้จากการปฏิบัติราชการ/ ปฏิบัติงานในภาคเอกชน  ระยะเวลา  3 เดือน
(5)    การเรียนรู้จากการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ  ระยะเวลา  3 เดือน

 

2.    การเรียนการสอนเน้นความรู้ในด้านใดบ้าง

เป็นการบูรณาการความรู้ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเมืองการปกครองของไทย ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเงิน การคลังภาครัฐและของโลก ด้านสังคมศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมายบริหารประเทศ ด้านการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและทุนมนุษย์


3.    การประเมินผล

การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การสอบประเมินผลระหว่างการศึกษา และการสอบประเมินเป็นผู้ผ่านโครงการฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้


1)    การสอบประเมินผลระหว่างเข้าร่วมโครงการ

การสอบประเมินผลระหว่างเข้าร่วมโครงการ เป็นการประเมินผลในช่วงระหว่างการเรียนรู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ พฤติกรรม บุคลิกภาพ วิสัยทัศน์ และทัศนคติต่อการปฏิบัติราชการของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่  ได้แก่  การทดสอบข้อเขียน  การสอบสัมภาษณ์  การทดสอบกลางหลักสูตร  การทดสอบย่อย (Quiz)  การประเมินผลการปฏิบัติงานจากงานที่ได้รับมอบหมาย (Assignment) การประเมินผลการปฏิบัติงานจากแบบประเมินขีดสมรรถนะ และการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

2)    การสอบประเมินเป็นผู้ผ่านโครงการฯ

การสอบประเมินเป็นผู้ผ่านโครงการฯ  เป็นการทดสอบประเมินผลรวบยอด ภายหลังสิ้นสุดการเรียนรู้ครบทั้งหมดทุกช่วงการเรียนรู้ ประกอบด้วย การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินการเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่เป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ นักพัฒนาและวางแผน และนักปฏิบัติ

 

กลับสู่ด้านบน ^


8. รูปแบบในการปฎิบัติราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ/ ผู้บริหารภาคเอกชน เป็นอย่างไร

 

ขึ้นอยู่กับหัวหน้าส่วนราชการ/ ผู้บริหารภาคเอกชนมอบหมาย ได้แก่ การติดตามเรียนรู้งานกับหัวหน้าส่วนราชการ/ ผู้บริหารภาคเอกชน หรือเวียนปฏิบัติราชการตามหน่วยงานเพื่อศึกษายุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เป็นต้น

 

กลับสู่ด้านบน ^


9. ช่วงที่อยู่ในโครงการ นปร. มีสถานที่ทำงานที่ไหน

9 เดือนในภาควิชาการ นปร.จะปฏิบัติราชการที่ สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550    อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 และ 13 เดือน ในภาคการเรียนรู้ในภาคส่วนต่างๆ จะปฏิบัติราชการในหน่วยงานภาครัฐในระดับภูมิภาค กระทรวง กรม และในต่างประเทศ รวมถึงบริษัทเอกชนต่างๆ

 

กลับสู่ด้านบน ^


10. หลังจบโครงการ นปร. แล้ว จะมีหลักเกณฑ์โอนย้ายไปหน่วยงานอย่างไร?

เมื่อจบโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร. จะสอบถามความประสงค์ในการรับโอน นปร. ไปยังส่วนราชการต่าง ๆ แล้วดำเนินการจัดสรรให้ นปร. ไปปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ การจัดสรรจะดำเนินการให้ผู้ที่สอบผ่านโครงการในลำดับที่ดีกว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกส่วนราชการก่อนผู้ที่สอบได้ลำดับรองลงมา นปร.รุ่น 1-8 ที่ผ่านมา ได้รับการจัดสรรไปหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 

ลำดับ ส่วนราชการ

จำนวน นปร.

(คน)

1 กระทรวงพาณิชย์

66

2 สำนักนายกรัฐมนตรี 63
3 กระทรวงมหาดไทย 23
4 กระทรวงการคลัง 22
5 กระทรวงอุตสาหกรรม 21
6 กระทรวงพลังงาน 15
7 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 11
8 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 10
9 กระทรวงวัฒนธรรม 8
10 กระทรวงแรงงาน 6
11 กระทรวงยุติธรรม 6
12 กระทรวงคมนาคม 6
13 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 5
14 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5
15 กระทรวงศึกษาธิการ 4
16 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3
17 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 2
18 กระทรวงการต่างประเทศ 2
19 กระทรวงสาธารณสุข 1
20 กระทรวงกลาโหม 1
21 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
  รวม 280

 

sum chart

กลับสู่ด้านบน ^


 

11. หลังจบโครงการฯ นปร. จะมีความก้าวหน้าระดับไหน

      •   เมื่อจบโครงการฯ นปร. จะไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการต่าง ๆ และมีความก้าวหน้าในการทำงานตามศักยภาพ โอกาส และผลงานของแต่ละบุคคล

 

กลับสู่ด้านบน ^