Login to your account

Username
Password *
Remember Me

PSED

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ นปร. รุ่นที่ 11

สำนักงาน ก.พ.ร. ขยายเวลารับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ นปร. รุ่นที่ 10

 

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคมกิจการนักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 - 8 มกราคม 2559 

 

Page 1 of 7