Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Wrapping up on the global situation; Thailand in the 2020

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 จำนวน 50 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2562 - 21 มกราคม 2563 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. กับ กลุ่ม ปตท.

โครงการฝึกอบรมการวางแผนการเงินในสังคมอายุยืน "Happy Money in the longevity Society"

Page 1 of 8