Login to your account

Username
Password *
Remember Me

 

 

สัมมนาผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง
ในการทำหน้าที่ครูผู้ฝึกสอนงาน (
Mentor) 

แก่ข้า นปร . รุ่นที่ 13

วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ข้อเสนอแนะการให้บริการงานกงสุล

ข้อเสนอแนวทางการประเมินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรในต่างประเทศ

ข้อเสนอแนะการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและลดค่าใช้จ่ายในการออกแบบงานด้านกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์

Page 1 of 8