Login to your account

Username
Password *
Remember Me

นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น

การประชุมเตรียมความพร้อมข้าราชการ
ในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
ก่อนการไปฝึกปฏิบัติราชการในหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

สัมมนาเครือข่ายนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

Disruptive Technology และผลกระทบต่อการบริหารราชการ

ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 21.00 น.

ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ - บี ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนรับข้อมูลการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ นปร. รุ่นที่ 13