Login to your account

Username
Password *
Remember Me

สัมมนาเครือข่ายนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

Disruptive Technology และผลกระทบต่อการบริหารราชการ

ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 21.00 น.

ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ - บี ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนรับข้อมูลการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ นปร. รุ่นที่ 13

 

ขอเชิญ นปร. 1-9 เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรมกับการถอดรหัสความสำเร็จของผู้บริหารในยุครัฐบาลดิจิทัล”  โดย นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมองค์กร ในวันพุธที่ 20 ก.ย. 60  เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 2 ชั้น 2 โรงแรม ทีเค พาเลช ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา ไปที่โทรสารหมายเลข 0 2143 9365 ภายในวันพุธที่ 13 ก.ย. 60 รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

psed1

นายวิศุตร ปรีชาธรรมรัช (นปร. รุ่นที่ 2) จากสำนักงบประมาณ

ให้เกียรติมาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ข้อคิดดีๆในการทำงานแก่ นปร. รุ่นที่ 11

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

ณ สำนักงาน ก.พ.ร.  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี