Login to your account

Username
Password *
Remember Me

นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 ศึกษาดูงานวิเคราะห์ข้อเท็จจริงในพื้นที่ : ยุทธศาสตร์จังหวัดและการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2558

 

การปฐมนิเทศ นปร.9 และสัมมนาเครือข่าย นปร. ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม

 

 

นปร.7 ได้ไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางของข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7 ระหว่างเดือนมีนาคคม - พฤษภาคม 2557

 

สำนักงาน ก.พ.ร. โดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดจัดงาน “การสัมมนาผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชนในการเป็นครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน แก่ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7" ขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม บี ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ