Login to your account

Username
Password *
Remember Me

สำนักงาน ก.พ.ร. โดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดจัดงาน “การสัมมนาผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชนในการเป็นครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน แก่ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6" ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556  เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 3 ชั้นล็อบบี้ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

นปร.7 ได้ไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาคของข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7 ระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลคม 2556

นปร.6 ได้ไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางภายใต้การฝึกสอนงานของปลัดกระทรวงและอธิบดี ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2556 ซึ่ง นปร.6 จำนวน 34 คน ได้ไปปฏิบัติราชการ ณ กระทรวงต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 15 กระทรวง

นปร. รุ่นที่ 7 รับฟังการบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค ณ สำนักงาน ก.พ.ร.