Login to your account

Username
Password *
Remember Me

นปร.7 ได้ไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาคของข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7 ระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลคม 2556

นปร.6 ได้ไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางภายใต้การฝึกสอนงานของปลัดกระทรวงและอธิบดี ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2556 ซึ่ง นปร.6 จำนวน 34 คน ได้ไปปฏิบัติราชการ ณ กระทรวงต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 15 กระทรวง

นปร. รุ่นที่ 7 รับฟังการบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค ณ สำนักงาน ก.พ.ร.

 

สัมมนาผู้ว่าราชการจังหวัดในการเป็นครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาคแก่ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7 ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น