Login to your account

Username
Password *
Remember Me

PSED

พิธีมอบโอวาทแก่ข้าราชการที่สำเร็จจาก
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๙ (นปร. รุ่นที่ ๙)
วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องรับรองสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ นปร. รุ่นที่ 11

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคมกิจการนักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


สำนักงาน ก.พ.ร. โดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดจัดงาน “การสัมมนาผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชนในการเป็นครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน แก่ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8" ขึ้นในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

 

Page 1 of 5