Login to your account

Username
Password *
Remember Me

PSED

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ นปร. รุ่นที่ 11

สำนักงาน ก.พ.ร. ขยายเวลารับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ นปร. รุ่นที่ 10

 

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคมกิจการนักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


Page 1 of 3