Login to your account

Username
Password *
Remember Me
ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 จำนวน 50 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2562 - 21 มกราคม 2563 

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคมกิจการนักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช