Login to your account

Username
Password *
Remember Me
Tuesday, 15 December 2015 04:12

เรื่อง MOU ระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. กับ มสธ.

Rate this item
(1 Vote)

 

 

Page 1

1. หลักการและเหตุผล

               สำนักงาน ก.พ.ร. ตระหนักถึงโอกาสและการเพิ่มพูนวิทยฐานะของผู้ที่ผ่านโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (โครงการ นปร.)  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มข้าราชการคนรุ่นใหม่ที่เป็นอนาคตของระบบราชการไทย และโดยที่โครงการ นปร. เปิดรับจากบุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด ๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง การมีคุณวุฒิเพิ่มเติมทางด้านการบริหารย่อมเป็นประโยชน์สำหรับการดำรงตำแหน่งในระดับบริหารต่อไป สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้ประสานการดำเนินการเรื่องการเทียบคุณวุฒิของผู้ที่ผ่านโครงการ นปร.กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน เพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคม            

2. การดำเนินการ

1. สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ได้เห็นชอบให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดยได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯ เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องสามศร อาคารเอนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2. สรุปสาระสำคัญของความร่วมมือ มีดังต่อไปนี้

2.1 วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ ได้แก่ เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการ งานวิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคม กิจการนักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพทางการศึกษา รวมไปถึงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และการดำเนินกิจกรรมทางด้านวิชาการ
2.2  บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 กรณีที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน สามารถปรับแก้ไขกำหดระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้
2.3 แผนการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สำหรับนักศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่าง ก.พ.ร.กับ มสธ. มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรตามเอกสารแนบ

3. หลักฐานประกอบการสมัครเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1. รูปถ่ายแต่งกายสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายในครั้งเดียวกัน และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (มสธ. บ1-ร)
3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ (สำเนาปริญญาบัตร)
5. หลักฐานการเป็นผู้ผ่านโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
6. สำเนาทะเบียนบ้านด้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ด้วย จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ ทั้ง 2 ด้าน ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ
8. สำเนาหลักฐานแสดงความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)       

4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

·       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1.  ดร.วราภรณ์  รุ่งเรืองกุลกิจ
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มสธ.
e Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณประฤดา  หิรัญวงค์  เจ้าหน้าที่เลขานุการกิจ  โทร. 0 2504 8181

·       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1.  คุณวิภาดา  ตริตระการ  นักพัฒนาระบบราชการเชี่ยวชาญ    โทร. 0 2356 9937
2. คุณกนกพร  ศรีวิทยา     นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ  โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8842
3. คุณ
ปณิตา  ปิยะพุทธิชัย  นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ  โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8838       


 

เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
Read 557852 times

1634026 comments

 • Comment Link Israel Tuesday, 14 July 2020 01:02 posted by Israel

  Thanks for calling https://www.gopperu.com/cipro-hc-otic-wvdu where can i buy ciprofloxacin eye drops Yulia Tymoshenko insists on full legal and political rehabilitation, but she realizes that resolving her case is on the list of EU-criteria [to sign the Association Agreement], so shes ready to take such a compromise, as seeking treatment abroad according to the results of the pardon decree.”

 • Comment Link Jarred Tuesday, 14 July 2020 01:02 posted by Jarred

  Yes, I play the guitar https://www.gopperu.com/cipro-hc-otic-wvdu usos de ciprofloxacino 500 mg Sokalsky said Barrick could sell more mines, especiallythose that are relatively high cost, have shorter mine lives andlimited opportunity to expand through exploration. Some of thecompany's remaining assets in Australia fit that profile, hesaid.

 • Comment Link Isaias Tuesday, 14 July 2020 01:02 posted by Isaias

  I'm about to run out of credit https://www.sbobet8.com/pharmacy/index.php/cefaclor-500mg-basics-und-pille-dff1 cefaclor monohydrate
  Apple has worked to make the Mac and iOS App Stores more friendly for developers and customers, but there are still some big omissions that need to be addressed, like upgrade pricing. Some developers will sell new apps at a discount on the Mac App Store as a workaround for upgrade pricing, which works, but still doesn't address the underlying problem: upgrade pricing is an industry standard, and it's a glaring omission at the Mac App Store.

 • Comment Link Earnest Tuesday, 14 July 2020 01:02 posted by Earnest

  I'm on business https://www.emprendedordigital.info/homeopathic-vigora-oil-9zoe vigora medicine india
  Obama cited a recent report from the Department of Health and Human Services that said the average American will have 53 different plans to choose from and 95% of uninsured Americans will see their premiums cost much less than expected.

 • Comment Link Everett Tuesday, 14 July 2020 01:02 posted by Everett

  I work with computers http://www.bebocraft-brewery.it/zyrtec-krople-cena-742u buy zyrtec in singapore It is one of the most quoted gobbets of British poetry: “Sexual intercourse began/ In nineteen sixty-three/(which was rather late for me) –/Between the end of the Chatterley ban/And the Beatles’ first LP.”

 • Comment Link Sarah Tuesday, 14 July 2020 01:02 posted by Sarah

  I'd like to send this to https://www.andrealorenzetti.it/pricing-viagra-pills-rsuz where can i buy viagra in bolton Although he wouldn’t rule it out, Williams probably won’t play in the preseason finale Friday in Miami either. The real question is whether he’ll be ready for the opener Wednesday at Cleveland, and it’s something nobody in the organization is ready to answer.

 • Comment Link Peter Tuesday, 14 July 2020 01:02 posted by Peter

  I'm not interested in football https://herbal-centrum.pl/get-strattera-cheaper-xkrq taking 160 mg strattera But first Lhota has to beat businessman John Catsimatidis and the cash-poor George McDonald. Catsimatidis has been willing to spend some of his personal fortune on expensive mailings and TV ads that lately have been bashing the bejesus out of Lhota, focusing on Lhota's time as the head of the MTA, his support of legalizing marijuana, and an unfortunate remark Lhota made about the Port Authority Police.

 • Comment Link Thanh Tuesday, 14 July 2020 01:02 posted by Thanh

  Accountant supermarket manager https://quantumspain.es/cost-of-lipitor-vs-atorvastatin-ql1v lipitor sales in 2013 While prices have stabilized recently, the volatility of food prices in recent years has prompted developing countries with high poverty and weak safety nets to respond by ratcheting up consumer food subsidies, the poverty-fighting institution said.

 • Comment Link Jake Tuesday, 14 July 2020 01:02 posted by Jake

  Enter your PIN http://www.bebocraft-brewery.it/clomid-success-50mg-uk-8xlh buy clomid cheap uk Dozens were shot dead by security forces at dawn on Saturday when they marched from the vigil after a day of rival mass rallies. The Health Ministry on Monday put the death toll at 80, up from 72. Nearly 300 people have died in violence since Sisi deposed Mursi.

 • Comment Link Cliff Tuesday, 14 July 2020 01:02 posted by Cliff

  A staff restaurant https://blackandred.es/sub-therapeutic-level-of-dilantin-zwra dilantin therapeutic level canada Nadine Sherif, international advocacy officer at the Cairo Institute for Human Rights Studies, said the impending trials of el-Shater and Badie do not appear to be politically motivated but are rooted in real issues, in response to the eight fatalities.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.