Login to your account

Username
Password *
Remember Me
Tuesday, 15 December 2015 04:12

เรื่อง MOU ระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. กับ มสธ.

Rate this item
(1 Vote)

 

 

Page 1

1. หลักการและเหตุผล

               สำนักงาน ก.พ.ร. ตระหนักถึงโอกาสและการเพิ่มพูนวิทยฐานะของผู้ที่ผ่านโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (โครงการ นปร.)  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มข้าราชการคนรุ่นใหม่ที่เป็นอนาคตของระบบราชการไทย และโดยที่โครงการ นปร. เปิดรับจากบุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด ๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง การมีคุณวุฒิเพิ่มเติมทางด้านการบริหารย่อมเป็นประโยชน์สำหรับการดำรงตำแหน่งในระดับบริหารต่อไป สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้ประสานการดำเนินการเรื่องการเทียบคุณวุฒิของผู้ที่ผ่านโครงการ นปร.กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน เพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคม            

2. การดำเนินการ

1. สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ได้เห็นชอบให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดยได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯ เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องสามศร อาคารเอนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2. สรุปสาระสำคัญของความร่วมมือ มีดังต่อไปนี้

2.1 วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ ได้แก่ เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการ งานวิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคม กิจการนักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพทางการศึกษา รวมไปถึงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และการดำเนินกิจกรรมทางด้านวิชาการ
2.2  บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 กรณีที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน สามารถปรับแก้ไขกำหดระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้
2.3 แผนการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สำหรับนักศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่าง ก.พ.ร.กับ มสธ. มีโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรตามเอกสารแนบ

3. หลักฐานประกอบการสมัครเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1. รูปถ่ายแต่งกายสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายในครั้งเดียวกัน และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (มสธ. บ1-ร)
3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ (สำเนาปริญญาบัตร)
5. หลักฐานการเป็นผู้ผ่านโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
6. สำเนาทะเบียนบ้านด้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ด้วย จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ ทั้ง 2 ด้าน ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ
8. สำเนาหลักฐานแสดงความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)       

4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

·       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1.  ดร.วราภรณ์  รุ่งเรืองกุลกิจ
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มสธ.
e Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณประฤดา  หิรัญวงค์  เจ้าหน้าที่เลขานุการกิจ  โทร. 0 2504 8181

·       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1.  คุณวิภาดา  ตริตระการ  นักพัฒนาระบบราชการเชี่ยวชาญ    โทร. 0 2356 9937
2. คุณกนกพร  ศรีวิทยา     นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ  โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8842
3. คุณ
ปณิตา  ปิยะพุทธิชัย  นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ  โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8838       


 

เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
Read 1124752 times

924836 comments

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.