Login to your account

Username
Password *
Remember Me
ข่าวกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรโครงการ นปร.

ในวันจันทร์ ที่ ๙ กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม Kensington Ballroom ชั้น ๕ 
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

สัมมนาผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชนในการทำหน้าที่ครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) 
ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน

แก่ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12

วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 13.30 น. 
ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ผลงาน นปร. รุ่นที่ 12

ผลงาน นปร. รุ่นที่ 11 

Page 1 of 4