Login to your account

Username
Password *
Remember Me
ข่าวกิจกรรม

ผลงาน นปร. รุ่นที่ 12

ผลงาน นปร. รุ่นที่ 11 

“การชี้แจงส่วนราชการเพื่อจัดสรรข้าราชการใน
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11”
วันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ

สัมมนา

“เปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๓”

ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ

Page 1 of 4