Login to your account

Username
Password *
Remember Me

PSED

Thursday, 18 May 2017 05:50

พิธีมอบโอวาทแก่ข้าราชการที่สำเร็จจาก โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๙ (นปร. รุ่นที่ ๙)

Rate this item
(0 votes)

 

       เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึกพร้อมทั้งมอบโอวาทให้แก่ข้าราชการที่สำเร็จจากโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 9 เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติราชการในอนาคต โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. คณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วม ณ ห้องรับรองสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

         นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีให้แก่ นปร. รุ่นที่ 9 ที่สำเร็จจากโครงการ พร้อมมอบโอวาทตอนหนึ่งว่า ข้าราชการรุ่นใหม่จะเป็นบุคคลากรที่สำคัญในอนาคต
เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติและประชาชน

         ทั้งนี้ ภาครัฐต้องบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชน ซึ่งการจะขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 นั้น ต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างคนไทย
รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ข้าราชการต้องบูรณาการการทำงานข้ามหน่วยงาน นำหลักการประชารัฐมาใช้ในการทำงาน อาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และนำหลักปรัชญาการทรงงานมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยหวังว่านักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่จะนำประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ของในโครงการมาใช้ประโยชน์สูงสุด รับผิดชอบหน้าที่ของตนในแต่ละส่วนราชการ ทำงานสอดประสานกันเพื่อพัฒนาประเทศชาติ  ซึ่งในการทำงานต้องเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ทั้งผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ทุ่มเท เสียสละและอดทน ที่สำคัญให้ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริตและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

         ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายรูปกับรองนายกรัฐมนตรี เลขาธิการ ก.พ.ร. คณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งถ่ายภาพเซลฟีร่วมกับ นปร. รุ่นที่ 9 ด้วย

                                       

psed9 pm1 psed9 pm2
psed9 pm3 psed9 pm4
psed9 pm5 psed9 pm6
psed9 pm7 psed9 pm8
psed9 pm9 psed9 pm10
psed9 pm11 psed9 pm12