Login to your account

Username
Password *
Remember Me
Thursday, 21 June 2018 02:36

ประชุมเตรียมความพร้อมข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 12 ก่อนการไปฝึกปฏิบัติราชการในหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค

Rate this item
(0 votes)

 

การจัดการประชุมเตรียมความพร้อมข้าราชการ
ในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่  รุ่นที่ 12
ก่อนการไปฝึกปฏิบัติราชการในหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

1 2
3 5
6 7

 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมข้าราชการในโครงการพัฒนา นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 12 ก่อนการไปฝึกปฏิบัติราชการในหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประชุมได้แบ่งออกเป็นสองช่วงได้แก่ 1) การให้ข้อมูลแก่นปร. รุ่นที่ 12 สำหรับการเตรียมตัวก่อนการฝึกปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคในช่วงเช้า และ 2) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ว่าราชการจังหวัด
และรุ่นพี่ นปร. ในช่วงบ่าย

 

Read 590 times