Login to your account

Username
Password *
Remember Me
Friday, 07 September 2018 09:50

สัมมนาผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน

Rate this item
(0 votes) 

สัมมนาผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน
ในการทำหน้าที่ครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน

 วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 13.30 น.

ณ ห้อง Mayfair Ballroom B ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

 
46929 46928
S 47112271 5
   

 

         ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 8.30 – 13.30 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดสัมมนาผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อทำหน้าที่เป็นครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) ให้แก่ นปร. รุ่นที่ 11 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โดยมีเลขาธิการ ก.พ.ร. (นายปกรณ์ นิลประพันธ์) กล่าวเปิดงานสัมมนาฯ 
และได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่เพื่อเข้าไปสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในระบบราชการ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ ทำให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจในระบบราชการ (Trust in Government) ซึ่งต่อมาประธานคณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงานฯ ภาคเอกชน (นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์) ได้กล่าวชี้แจงความสำคัญของการทำหน้าที่เป็นครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) ในหน่วยงานภาคเอกชน และมีการอภิปรายเรื่อง “ประสบการณ์การเป็นครูผู้ฝึกสอนงาน” โดยได้รับเกียรติจาก 1) กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (นางเกศรา มัญชุศรี) 2) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (นายไกรสิทธิ์ อนุกูลอุทัยวงศ์) 3) นายปณิธาน พิชาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นปร. รุ่นที่ 9) 4) นางสาวกรรทิมา สาสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นปร. รุ่นที่ 8)    ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือ ครูผู้ฝึกสอนงานรับทราบแนวทางการเป็นครูผู้ฝึกสอนงานให้แก่ นปร. และ นปร. มีแนวทางการเตรียมความพร้อมในการไปปฏิบัติงานในหน่วยงานภาคเอกชน

Read 1096 times