Login to your account

Username
Password *
Remember Me
Friday, 09 November 2018 13:13

สัมมนาผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง

Rate this item
(0 votes)

 

สัมมนาผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง
ในการทำหน้าที่ครูผู้ฝึกสอนงาน (
Mentor)
แก่ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 13.30 น.
ณ ห้องวอเตอร์เกต บอลลูม บี ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ

timeline 25611109 120848 timeline 25611109 120853
timeline 25611109 120852 timeline 25611109 120850
 timeline 25611109 120851  timeline 25611109 133451

 

ในวันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดสัมมนา “ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางเพื่อทำหน้าที่เป็นครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) ให้แก่ นปร. รุ่นที่ 12” ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ โดยมีเลขาธิการ ก.พ.ร. (นายปกรณ์ นิลประพันธ์)
เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาฯ และชี้แจงวัตถุประสงค์ของจัดงาน 
 
ต่อมาประธานคณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงานฯ ภาครัฐส่วนกลาง (ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ) ได้กล่าวชี้แจงความสำคัญของการทำหน้าที่เป็นครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) ในหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง และมีการอภิปรายเรื่อง “ประสบการณ์
การเป็นครูผู้ฝึกสอนงาน” โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารและ นปร. ดังนี้ 
1) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา ) 
2) อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน (หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ)  
3) นางสาว ชัชวรรณ  เย็นอาคาร (นปร. รุ่นที่ 10)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
4) นางสาวศรีนาถ โพธิ์พุทธชัย (นปร. รุ่นที่ 9) นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กระทรวงแรงงาน 
 
การสัมมนาดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่ทำให้ผู้บริหารรับทราบแนวทางการฝึกปฏิบัติราชการให้แก่ นปร. เช่น - การมอบหมายโจทย์ที่สำคัญให้แก่ นปร. เพื่อให้ นปร. เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
- การให้ นปร. ได้หมุนเวียนงานในหน่วยงานเพื่อเรียนรู้ภาพรวมของหน่วยงาน 
- การให้ นปร.ติดตามผู้บริหารในการประชุมต่างๆ เพื่อจดประเด็นและเรียนรู้การนำการประชุมต่างๆ 
- การนัดหมายกับ นปร. ทุกสัปดาห์ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและสิ่งที่ นปร. ได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงาน 
 
ในขณะเดียวกัน นปร. ได้รับทราบแนวทางการไปปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง เช่น 
- การเรียนรู้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
- การนำเสนอ Project ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน 
- การสรุปประเด็นการเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร 
- การครองตน ครองคน ครองงานในหน่วยงานที่ไปฝึกปฏิบัติราชการ 
- การเรียนรู้ประสบการณ์ ภาวะผู้นำ วิธีคิด และการตัดสินใจของผู้บริหาร

Read 1425 times