Login to your account

Username
Password *
Remember Me
Wednesday, 28 November 2018 08:12

สัมมนา “เปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๓”

Rate this item
(0 votes)

สัมมนา

“เปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๓”

ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ

 

6 5
4 1
 2  3

     

ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดงาน “เปิดตัวโครงการ นปร. รุ่นที่ 13” ณ ศูนย์ราชการฯ โดยผู้อำนวยการสถาบันฯ (นางกิตติยา คัมภีร์) กล่าวเปิดงานสัมมนา
 
ในช่วงแรก ที่ปรึกษาประจำหลักสูตร (นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์) ได้แนะนำที่มาของโครงการฯ ว่ามีการแนวคิดมาจากโครงการ Ecole Nationale d'Administration (ENA) ของประเทศฝรั่งเศส และอธิบายหลักสูตรของโครงการฯ ทั้งด้านวิชาการและการฝึกปฏิบัติราชการ
 
หลังจากนั้น เป็นการเสวนาหัวข้อ “สร้างคนเก่ง พัฒนาคนดี ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้า” โดย 
1) นายเอกพงษ์ ศิริพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ กระทรวงมหาดไทย (นปร. รุ่นที่ 2) 
2. นางวัชวีร์ นิ่มเป๋า นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สำนักงาน ก.พ. (นปร. รุ่นที่ 4) 
3) นางสาวเกษดา สุทธิอัมพร นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ กระทรวงพลังงาน (นปร. รุ่นที่ 6)
 
ในการสัมมนาฯ นปร.ได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการสมัครเข้าร่วมโครงการ นปร. ว่ามาจาก ต้องการทำงานราชการ เพื่อรับใช้ประเทศชาติ และสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศ ประกอบกับ หลักสูตรของโครงการ นปร. มีความน่าสนใจ เพราะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีกับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และยังได้ลงมือปฏิบัติงานจริงกับครูผู้ฝึกสอนงานที่ดีที่สุดในส่วนต่างๆ ของประเทศ ซึ่งความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าเหล่านี้ไม่สามารถหาได้จากโครงการฯ ใดๆ
Read 1907 times