Login to your account

Username
Password *
Remember Me
Monday, 24 December 2018 08:08

การประชุมชี้แจงส่วนราชการเพื่อจัดสรรข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11

Rate this item
(0 votes)

“การชี้แจงส่วนราชการเพื่อจัดสรรข้าราชการ
ในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11”
วันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ

 

 

149212 149214
149213 149215
 149231  149216
 
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. โดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ประชุมชี้แจงส่วนราชการเพื่อจัดสรรข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 191 คน จาก 144 หน่วยงานราชการ โดยมี นายณรงค์ บุญโญ
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ  
เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ กล่าวชี้แจงเรื่องการจัดสรรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ไปปฏิบัติ
ราชการภายหลังสำเร็จจากโครงการ ต่อจากนั้นได้เสวนาหัวข้อ “นปร. กับการพัฒนาระบบราชการ” 
โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายวิโรจน์ นรารักษ์)  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายเชษฐา โมสิกรัตน์)
และผู้ดำเนินการเสวนา โดย ที่ปรึกษาโครงการฯ (นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล) 
มีประเด็นการเสวนาโดยสรุป ดังนี้ จากการปฏิรูประบบราชการเพื่อตอบสนองการให้บริการประชาชนที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในยุคปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ หรือ นปร. ในการสรรหา พัฒนาข้าราชการในโครงการฯ เพื่อเข้าไปสนับสนุนงานของหน่วยงานราชการ โดยหน่วยงานที่มี นปร. เข้าไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานนั้น
การที่หน่วยงานขอรับโอน นปร. เข้าสู่หน่วยงาน ก็ด้วยความรู้ความสามารถ ทักษะการทำงานเฉพาะตัวของ นปร. ทำให้ นปร. เป็นที่ต้องการของหน่วยงานราชการ 
การจะทำให้ นปร. อยู่ในระบบราชการและปฏิบัติราชการได้ดี
ต้องคำนึงถึงการพิจารณามอบหมายงาน ให้แก่ นปร. จำเป็นต้องใช้คนให้ถูกกับงาน ต้องมอบงานที่ท้าทายให้แก่ นปร. ได้มีโอกาสในการปฏิบัติราชการ  
หน่วยงานที่รับโอน นปร. จะเข้าใจ นปร. ว่า นปร. ไม่ได้เป็นข้าราชการ fast track
แต่ นปร. จะพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงาน
 
Read 2486 times