Login to your account

Username
Password *
Remember Me
Friday, 09 August 2019 10:15

สัมมนาผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชนในการทำหน้าที่ครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor)

Rate this item
(0 votes)

 

 สัมมนาผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชนในการทำหน้าที่ครูผู้ฝึกสอนงาน 
ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน
แก่ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 13.30 น. 
ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

 

no P8093450
P8093637 P8093693
 P8093503  P8093516
 
69918 69917
69919 69920

     

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) กล่าวเปิดการสัมมนาผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชนในการทำหน้าที่ครูผู้ฝึกสอนงาน(Mentor) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชนให้แก่ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12  ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 30 บริษัท เช่น 
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ (ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้)  
นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)) 
นายมนตรี ศิลปอาชา (ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และความร่วมมือ ธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน))
ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)) 
นางสาวเพ็ญศรี  สุธีรศานต์ (ผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย) 
นางอัสนียา สุวรรณศิริกุล (ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารสำนักกรรมการผู้อำนวยการบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์)
 
การประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผู้บริหารภาคเอกชนเกี่ยวกับแนวทางการสอนงานให้แก่ นปร. การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนะแนวทางการเตรียมตัวของ นปร. ก่อนไปปฏิบัติงานกับผู้บริหารภาคเอกชน 
 
- ในช่วงแรก ได้มีนำเสนอ "การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาคเอกชน" โดย นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่สำเร็จจากโครงการฯ  โดย นปร. ได้เล่าประสบการณ์การเรียนรู้ภาวะผู้นำของครูผู้ฝึกสอนงาน  เทคนิคการบริหารจัดการเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ของภาคเอกชน
จุดเด่นในการบริหารจัดการองค์กรการปรับตัวของภาคเอกชนต่อความท้าทายจากนโยบายภาครัฐ  Disruptive Technologies  และแนวทางการทำ Project Asignment เพื่อเสนอต่อครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor)
 
 
- ในช่วงที่สอง ได้มีการอภิปรายของผู้บริหารภาคเอกชน ในหัวข้อ “ประสบการณ์การเป็นครูผู้ฝึกสอนงานและการเรียนรู้จากครูผู้ฝึกสอนงานของ นปร. ในการปฏิบัติงานภาคเอกชน”  โดย ครูผู้ฝึกสอนงานได้เล่าถึงประสบการณ์การเป็นครูผู้ฝึกสอนงานให้แก่ นปร. ความคาดหวังและข้อเสนอแนะในฐานะครูผู้ฝึกสอนงาน
 
 
ทั้งนี้ นปร. รุ่นที่ 12 จำนวน 47 คน จะไปฝึกปฏิบัติราชการในหน่วยงานภาคเอกชน ระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2562
Read 2142 times