Login to your account

Username
Password *
Remember Me
Tuesday, 10 September 2019 01:59

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรโครงการ นปร.

Rate this item
(0 votes)

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรโครงการ นปร.

ในวันจันทร์ ที่ ๙ กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม Kensington Ballroom ชั้น ๕ 
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

 
7 3
4 5
 6  8
10 2
 
“การปรับปรุงหลักสูตรโครงการ นปร.”  ในวันที่ 9 กันยายน 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรโครงการ นปร.
ณ ห้องประชุม Kensington Ballroom ชั้น 5  โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 20 ท่าน
เช่น นายพงศ์โพยม วาศภูติ (อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย)
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ (ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทหลักทรัย์ทรีนิตี้) 
นางอัสนียา  สุวรรณศิริกุล (ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารสำนักกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์)
ดร. ดไนยา ตั้งอุทัยสุข (วิทยากรและโค้ชฝึกอบรมด้านการพัฒนาตนเอง)
ดร. เทิดทูน  ไทศรีวิชัย (ผู้อำนวยการสถาบันโค้ชไทย) 
นายปรัชญา เวสารัชช์  ประธาน อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับโครงการ นปร. กล่าวเปิดและชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม 
โดยมีนายสุธรรม ส่งศิริ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการ นปร. อธิบายการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการของสถาบัน ENA สาธารณรัฐฝรั่งเศส
และนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ชี้แจงภาพรวมของหลักสูตรโครงการ นปร.  
ในการประชุมได้มีการให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตร นปร. ในเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐการพัฒนาสมรรถนะหลัก
รูปแบบกิจการรมและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ โดยมีสมรรถนะหลักของ นปร.  5 C ดังนี้
1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) เช่น การปรับเปลี่ยน Mindset ของคนในระบบราชการ การคิดเชิงตรรกะ เป็นต้น
2. การสร้างความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม  (Collaboration Teamwork) เช่น People management ,การบริหารองค์กรภาครัฐแบบเครือข่าย เป็นต้น
3. การเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เช่น Digital transformation, Management skill, Self leadership เป็นต้น
4. การคิดวิเคราะห์และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา (Critical Thinking) เช่น การวิเคราะห์ Big data, Data Analytic, การมองเห็นปัญหาแบบ outside-in และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เป็นต้น
5. การสื่อสารและการใช้ภาษา (Communication and Language) เช่น Social skill , การเจรจาต่อรอง , การฟังและจับประเด็น, การนำเสนอ, การสร้างแบรนด์ เป็นต้น
 
ทั้งนี้รูปแบบการพัฒนาจะลดการบรรยาย เน้นการปฏิบัติงานจริง มอบโจทย์ มอบหมายงานในลักษณะ Project Base Learning, Problem Base Learning และมีการสอนงานโดยระบบ Buddy System, In-House training
 
Read 1187 times