Login to your account

Username
Password *
Remember Me
Tuesday, 12 November 2019 09:52

สัมมนาผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางในการทำหน้าที่ครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) แก่ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13

Rate this item
(0 votes)

 

สัมมนาผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง
ในการทำหน้าที่ครูผู้ฝึกสอนงาน (
Mentor) 

แก่ นปร. รุ่นที่ 13

วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

 

58762 58760
58758 58763
 58761  58759

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวเปิดการสัมมนาผู้บริหารภาครัฐส่วนกลางในการทำหน้าที่ครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor)
ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางแก่นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 (นปร.) ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

นางกิตติยา คัมภีร์ (ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.) และนายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล (ที่ปรึกษาโครงการฯ)
ได้กล่าวแนะนำแนวทางการฝึกสอนงานของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางที่เป็นผู้ฝึกสอนงาน (
Mentor)
อีกทั้งมีการอภิปรายในหัวข้อ “ประสบการณ์การเป็นครูฝึกสอนงาน และการเรียนรู้งานจากครู ผู้ฝึกสอนงานของ นปร. ในการปฏิบัติราชการภาครัฐส่วนกลาง”
โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารและ ตัวแทน นปร. ดังนี้

1) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

2) นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร (ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์)

3) นางสาวนัทธมน เพชรกล้า (นปร. รุ่นที่ 11) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

4) นายธนบูรณ์ จันทรมาลัย (นปร. รุ่นที่ 11) นักทัณฑวิทยาชำนาญการ กรมราชทัณฑ์

การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นปร. ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารงาน โดยมุ่งเน้น 4 มิติ ได้แก่ บทบาท ผลกระทบ และการบริหารภาครัฐที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ, วิธีการ และหลักการในการบริหารหน่วยงานภาครัฐ, ภาวะผู้นำ และเพิ่มองค์ความรู้ และทักษะด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาภาครัฐส่วนกลาง ซึ่งทำให้ผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) ทราบถึงบทบาทและภารกิจของตนเองในการฝึกปฏิบัติราชการให้แก่ นปร. เช่น

- การสอนงานให้แก่ นปร. โดยให้ปฏิบัติราชการจากงานยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย เวียนปฏิบัติราชการในส่วนต่าง ๆ
ของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง และสนับสนุนงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ

- มอบหมายงานเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะด้านวิชาการและการปฏิบัติงาน

- ประเมินความสามารถและศักยภาพต่าง ๆ

ในขณะเดียวกัน นปร. ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง เช่น

- การเรียนรู้ภาวะผู้นำ

- การเรียนรู้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง

- การนำเสนอ Project ที่ได้เรียนรู้จากการบริหารโครงการ รวมถึงการประสานงาน

- การสนับสนุนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา

ทั้งนี้ นปร. รุ่นที่ 13 จำนวน 30 คน จะไปปฏิบัติงานราชการในหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ระหว่างวันที่1 ธันวาคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

 
Read 1307 times