Login to your account

Username
Password *
Remember Me
Wednesday, 11 December 2019 10:20

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. กับ กลุ่ม ปตท.

Rate this item
(0 votes)

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 
ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. กับ กลุ่ม ปตท.

3 2
1 7
 IMG 3387  121
 
เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2562 เลขาธิการ ก.พ.ร. (นายปกรณ์ นิลประพันธ์) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. กับ กลุ่ม ปตท. ณ ห้อง HEXANE ชั้น 12
อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท.

ทั้งนี้ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

         1. สำนักงาน ก.พ.ร. (นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร.)
         2. บริษัทปตท.จำกัด มหาชน (นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน PTT)
         3. บริษัทไออาร์พีซี จำกัด มหาชน (นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร IRPC)
         4. บริษัทพีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี PTTGC)
         5. บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่)
         6. บริษัทปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PPTEP)
         7. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. (นางกิตติยา คัมภีร์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.) 

         การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ดำเนินการขึ้นเพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. กับ บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน
ในการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)ให้เป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ นักพัฒนา / นักวางแผน และนักปฏิบัติอย่างสมดุล โดย บริษัทปตท.จำกัด มหาชน . ยินดีรับ นปร.ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานในทุก ๆ ปี
เพื่อให้นปร.ที่เข้าร่วมปฏิบัติราชการได้สัมผัสถึงวิธีการทำงาน วิธีคิด มุมมองทางธุรกิจจากบริษัทชั้นนำของประเทศ รวมทั้งการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งมีความแตกต่างจากภาครัฐ เพื่อให้ นปร.
ได้เข้าใจการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนได้ดียิ่งขึ้น เพราะความเข้าใจในส่วนงานภาคเอกชนมีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของภาครัฐต่อไปในอนาคต

         นอกจากนี้ได้มีการบรรยายพิเศษจากนายปรีชา โภคะธนวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน PTT ในหัวข้อ Change Management รวมทั้ง
กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างนปร. และกลุ่ม ปตท.

Read 1098 times