Login to your account

Username
Password *
Remember Me

PSED

Wednesday, 20 November 2013 04:34

เลขาธิการ ก.พ.ร. พบ นปร. รุ่นที่ 7

Rate this item
(0 votes)

 

 

psed8-1

 

 เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ณ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เลขาธิการ ก.พ.ร. ได้พบกับ นปร. รุ่นที่ 7 เพื่อให้หลักคิดเกี่ยวกับการรับราชการ รับฟังความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการไปปฏิบัติราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ฯลฯ ด้วยบรรยากาศอย่างเป็นกันเอง

 

psed8-2

 

ในช่วงแรกท่านเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่าท่านเป็นเลขาธิการ ก.พ.ร.คนใหม่ เหมือน นปร. รุ่นที่ 7 ที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการ นปร. ได้ไม่นาน เมื่อพูดถึงระบบราชการ อาจมีคำพูดที่ได้ยินบ่อย ๆ ว่าระบบราชการเป็นการทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม และเงินเดือนต่ำ แต่อยากให้แนวคิดกับ นปร. ว่าการทำงานราชการ “เป็นการทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง” แตกต่างจากการทำงานในภาคเอกชนซึ่งเป็นการทำงานเพื่อคนใดคนหนึ่ง จากนั้นท่านได้เล่าประสบการณ์ในการรับราชการครั้งแรกที่กระทรวงการคลังว่ากระทรวงการคลังต้องเป็นแบบอย่างของความประหยัด จึงเป็นกระทรวงสุดท้ายที่ติดเครื่องปรับอากาศ และในการทำงานครั้งแรกของท่านซึ่งจบปริญญาเอกจากต่างประเทศ เริ่มต้นจากการจัดชุดเอกสารด้วยตนเองเพื่อเข้าประชุม ค.ร.ม.จำนวน 100 ชุด การทำงานไม่ว่าในภาครัฐหรือภาคเอกชนล้วนมีปัญหาทั้งนั้น หากแต่เราจะบริหารสถานการณ์อย่างไรให้อยู่ได้อย่างมีความสุข การทำงานจะสนุกและมีความสุขขึ้นอยู่กับทัศนคติของเรา 80 % นอกจากนั้นท่านได้ให้แง่คิดว่าภาคราชการเป็นแหล่งข้อมูลที่หาไม่ได้จากภาคเอกชน และให้โอกาสในการฝึกอบรม ดูงาน และพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

 

จากนั้นท่านได้สอบถาม นปร. เกี่ยวกับประสบการณ์และความประทับใจที่ได้รับจากการไปปฏิบัติงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา ซึ่ง นปร. ที่ไปปฏิบัติงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เล่าว่า ท่านผู้ว่าฯเป็นแบบอย่างของการ “เป็นข้าราชการวันธรรมดา เป็นชาวนาวันหยุด” โดยในวันหยุดท่านจะไปทำนาทำสวนประเภทไร่นาสวนผสมและให้พื้นที่ของท่านเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนด้วย สำหรับ นปร.ที่ไปจังหวัดอ่างทอง ได้เล่าถึงประสบการณ์ไปตรวจสารเสพติดกับผู้ว่าราชการจังหวัดตอนกลางคืนและการไปเยี่ยมชมเรือนจำ ซึ่งเป็นแบบอย่างของการทำงานเกือบตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง  นอกจากนั้น นปร. ที่ไปปฏิบัติงานจังหวัดชุมพร ได้เล่าถึงการลงพื้นที่กับผู้ว่าฯ และจัดทำคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร  ทั้งนี้ท่านเลขาฯ ได้แลกเปลี่ยนกับ นปร. ที่ไปปฏิบัติงานที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นจังหวัดที่โดดเด่นเรื่องการศึกษาว่านอกจากการเป็นแหล่งวิชาการแล้วในอนาคตสามารถจะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์วิจัยได้  ดังนั้น การที่ นปร. ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดจึงเป็นสิ่งที่ดีทำให้มีข้อมูลเชิงลึก เกิดความรู้ความเข้าใจพื้นที่ ทำให้รู้ว่าควรไปพัฒนาอะไรที่จังหวัด ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป

 

psed8-3

 

 

สำหรับประเด็นคำถามที่ท่านเลขาฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับเหตุผลในการเข้าร่วมโครงการ นปร. ซึ่งได้มี นปร. ที่เคยทำงาน Bank of Tokyo ก่อนเข้าร่วมโครงการ เล่าว่าครอบครัวอยากให้รับราชการ แต่ตัวเองไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ เพราะฉะนั้น การได้เข้าร่วมโครงการนี้ จะทำให้ตนได้เรียนรู้และไปปฏิบัติงานจริงที่หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ  ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ตัดสินใจได้เป็นอย่างดีเมื่อสำเร็จจากโครงการว่าควรไปปฏิบัติราชการที่หน่วยงานใด  และสำหรับข้อคิดเห็นที่มีต่อโครงการ คือเนื่องจากคนที่เข้ามาในโครงการส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้เรื่องระบบราชการและการบริหารงานภาครัฐ จึงอยากให้มีการปูพื้นความรู้ด้านรัฐศาสตร์ และระบบราชการ มาก ๆ นอกจากนี้ ควรเพิ่มระยะเวลาการไปปฏิบัติราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดมากกว่า 3 เดือน เพื่อทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจการบริหารราชการส่วนภูมิภาคมากยิ่งขึ้น 

 

ในช่วงสุดท้าย ท่านเลขาฯ ได้ฝากประเด็นแก่ นปร. ว่าข้าราชการที่ทำงานเก่งจะได้ทำงานมาก คนทำงานมากและทำงานดีต้องก้าวหน้ากว่าคนอื่น ทั้งนี้ ในการไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการต่าง ๆ ผู้บริหารส่วนราชการบางท่านอาจไม่มีเวลาสอนงานให้ นปร. ดังนั้น นปร. จะต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำความรู้จักกับคนในหน่วยงานนั้น ๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อน ๆ นปร. ต่างหน่วยงานด้วย การทำงานราชการอย่าให้สิ่งแวดล้อมมากำหนดตัวเรา ต้องรู้จักปรับตัว นอกจากนั้นเมื่อไปปฏิบัติราชการที่ต่างประเทศ ควรเรียนรู้เรื่องทีมไทยแลนด์ การขยายการค้าและตลาด โดยมุ่งเน้นการทำให้ภารกิจของประเทศไทยประสบความสำเร็จ 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับ นปร. รุ่นที่ 7 มีจำนวน 40 คน ผู้หญิง 30 คน ผู้ชาย 10 คน จบการศึกษา ป.โท 39 คน และ ป.เอก 1 คน เข้าร่วมโครงการในเดือนพฤษภาคม 2556 และจะสำเร็จโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเรียนรู้ด้านวิชาการ ระยะที่ 2 จากนั้นในเดือนธันวาคมจะไปเรียนรู้ที่หน่วยงานกลางด้านนโยบายต่อไป