Login to your account

Username
Password *
Remember Me

PSED

Thursday, 09 January 2014 06:12

การสัมมนาเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8

Rate this item
(0 votes)

 

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดงานเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8 ขึ้นในวันพุธที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ 1 ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เพื่อชี้แจงเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ให้แก่ผู้สนใจ โดยมีนายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล ที่ปรึกษาด้านวิชาการประจำโครงการดำเนินการเสวนาในหัวข้อ "สร้างคนเก่ง พัฒนาคนดี ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้า"

 

photo 1

 

 

โดยได้รับเกียรติจากนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมทั้งชี้แจงกระบวนการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8 หลักสูตรการเรียนการสอน สิ่งที่ได้รับจากการเข้ามารับราชการ ซึ่งจะได้รับประสบการณ์ดี ๆ มากมาย รวมทั้งโอกาสในการเรียนรู้งานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

image1

 

หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวให้แง่คิดที่น่าสนใจว่าข้าราชการ คือ กลไกของรัฐมีหน้าที่หนุนนำนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลถึงประเทศเจริญก้าวหน้าทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ข้าราชการจึงเปรียบเสมือน "ข้อต่อ" ที่เชื่อมระหว่างข้างบน (รัฐบาล) กับข้างล่าง (ประชาชน) เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนทั้งประเทศ

 

ทางด้าน ดร. บุญฤทธิ์  อดิพัฒน์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กล่าวถึงเหตุผลและแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รวมทั้งเล่าถึงประสบการณ์ดี ๆ ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นข้าราชการของในหลวงที่มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างตรงจุด เข้าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศเกิดจากสาเหตุอะไร และเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด

 

และสุดท้ายนางสาวสายพร ใบบริบาลกุล นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการสำนักงาน ก.พ.ร. (นปร. รุ่นที่ 6) ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเข้าร่วมโครงการ ในระยะเวลา 22 เดือน นอกจากจะได้เรียนรู้ภายในห้องเรียนแล้วยังได้ฝึกงานกับเบอร์ 1 ของแต่ละกระทรวง และผู้บริหารบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียง และที่สำคัญคือการได้เพื่อนใหม่ ซึ่งได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน ๆ  นปร. ที่ต่างมีความรู้ในแต่ละสาขาวิชาที่แตกต่างกัน แต่ทุกคนก็นำมาบูรณาการเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้เหมาะสมกับงานได้เป็นอย่างดี พร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจในหลักสูตรการเรียนการสอนมาเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8