Login to your account

Username
Password *
Remember Me

PSED

Tuesday, 16 September 2014 02:20

สัมมนา MENTOR ภาคเอกชน นปร.7

Rate this item
(0 votes)

 

10502444 932766046739723 5169602933444060375 n

 

 

สำนักงาน ก.พ.ร. โดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดจัดงาน “การสัมมนาผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชนในการเป็นครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน แก่ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7" ขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม บี ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา โดยได้เชิญผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน จำนวน 38 ท่าน เข้าร่วมสัมมนา

 

โดยได้รับเกียรติจาก รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล กล่าวต้อนรับผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน และได้กล่าวถึงโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ว่า โครงการนี้ เป็นโปรแกรมพัฒนาศักยภาพของบุคคลผู้ที่มีความตั้งใจที่จะเข้ารับราชการ สอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานจริงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานของทุกภาคส่วน และขณะเดียวกัน ก็เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคคลากรภาคราชการ และเมื่อสำเร็จโครงการแล้วจะไปปฏิบัติราชการหน่วยงานภาครัฐที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป

 

ด้าน นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) กล่าวขอบคุณผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชนและชี้แจงในหัวข้อ "ความสำคัญของผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชนต่อการทำหน้าที่ครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor)แก่ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7

 

ต่อด้วยการแนะนำแนวทางการฝึกสอนงานของผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านวิชาการประจำโครงการฯ

 

IMG 8808

 

หลังจากนั้น นายจรัมพร  โชติกเสถียร ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ นางสาวเพ็ญศรี  สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งเป็นตัวแทนครูผู้ฝึกสอนจากภาคเอกชน และดร. เกษดา สุทธิอัมพร นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.ร. และนายสุวัฒน์ สุขไทย นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นตัวแทน นปร. รุ่นที่ 6 ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นครูผู้ฝึกสอนงาน และประสบการณ์การเรียนรู้จากครูผู้ฝึกสอนของ นปร. ในการปฏิบัติงานภาคเอกชน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง และได้รับความรู้มากมายทั้งครูผู้ฝึกงาน(Mentor) และตัว นปร. รุ่นที่ 7