Login to your account

Username
Password *
Remember Me

PSED

Tuesday, 13 October 2015 05:19

สัมมนา MENTOR ภาคเอกชน นปร.8

Rate this item
(0 votes)

 

สำนักงาน ก.พ.ร. โดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดจัดงาน “การสัมมนาผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชนในการเป็นครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน แก่ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8" ขึ้นในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา โดยได้เชิญผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน จำนวน 28 ท่าน เข้าร่วมสัมมนา

 

IMG 7213 resize

 

โดยได้รับเกียรติจาก เลขาธิการ ก.พ.ร. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ กล่าวต้อนรับผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน อธิบายวัตถุประสงค์ของการสัมนาในครั้งนี้ และแนะนำการเตรียมตัวก่อนการไปปฏิบัติงานกับผู้บริหารภาคเอกชน 

 

 

ด้าน นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน กล่าวถึงความสำคัญของผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชนต่อการทำหน้าที่ครูฝึกสอนงาน (Mentor) แก่ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8

 

IMG 7258 resize

 

ต่อด้วยการอภิปรายในหัวข้อ "ประสบการณ์การเป็นครูผู้ฝึกสอนงานและเรียนรู้จากครูผู้ฝึกสอนงานของ นปร. ในการปฏิบัติงานภาคเอกชน" โดย

- นายพัทธนนท์ เปรมสมิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการสาขาบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) 

- นางเพชรพริ้ง สารสิน ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

- นายสุวัฒน์ สุขไทย นปร. รุ่นที่ 6

- นางสาวอัจฉรา บุณยวงศ์วิโรจน์ นปร. รุ่นที่ 7