Login to your account

Username
Password *
Remember Me

ข้อมูลระหว่างเข้าร่วมโครงการ (3)

 

นปร.7 ได้ไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางของข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7 ระหว่างเดือนมีนาคคม - พฤษภาคม 2557

 

นปร.7 ได้ไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาคของข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7 ระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลคม 2556

นปร.6 ได้ไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางภายใต้การฝึกสอนงานของปลัดกระทรวงและอธิบดี ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2556 ซึ่ง นปร.6 จำนวน 34 คน ได้ไปปฏิบัติราชการ ณ กระทรวงต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 15 กระทรวง