Login to your account

Username
Password *
Remember Me
Friday, 06 September 2013 06:27

นปร.6 ปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง

Written by 

 

6    -  2556

 

 

นปร.6 ได้ไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางภายใต้การฝึกสอนงานของปลัดกระทรวงและอธิบดี ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2556 ซึ่ง นปร.6 จำนวน 34 คน ได้ไปปฏิบัติราชการ ณ กระทรวงต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 15 กระทรวง ดังนี้

 

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

2. กระทรวงการคลัง

3. กระทรวงการต่างประเทศ

4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7. กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

8. กระทรวงพลังงาน

9. กระทรวงพาณิชย์

10. กระทรวงมหาดไทย

11. กระทรวงยุติธรรม

12. กระทรวงวัฒนธรรม

13. กระทรวงศึกษาธิการ

14. กระทรวงสาธารณสุข

15. กระทรวงอุตสาหกรรม

 

 

 


 

 

 

 

Read 1956 times