Login to your account

Username
Password *
Remember Me
Thursday, 11 April 2013 09:05

ปัญหาแรงงานข้ามชาติ

Rate this item
(1 Vote)

 ปัญหาแรงงานข้ามชาติ

 

นางสาวนันท์นภัส ฤกษ์อุดมศักดิ์

ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 (นปร.5)

ปฏิบัติราชการหน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง กรม ที่กระทรวงแรงงาน

 

 

Inter labor

 

 

 

ทำไมประเด็น “แรงงานต่างด้าว” จึงมีความสำคัญและควรได้รับความสนใจ

 

1) ผลพวงของกระแสโลกาภิวัฒน์ ซึ่งทำให้ระยะทาง (Distance) และเวลา (Time) ไม่เป็นอุปสรรคต่อไป เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้การข้ามเขตแดน หรือการประสานติดต่อทำได้ง่าย มีต้นทุนต่ำ และรวดเร็ว การมีต้นทุนต่ำและเดินทางสะดวก การเคลื่อนย้ายของคนจึงเพิ่มจำนวนขึ้นตลอดเวลา ทั้งเดินทางข้ามชาติในฐานะทางผ่าน ทำงานชั่วคราว หรือตั้งถิ่นฐานใหม่ รวมทั้งลี้ภัย

 

 

2) ผลกระทบของแรงงานต่างชาติ หรือคนข้ามชาติ ไม่ใช่เรื่องที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะบริหารจัดการ หรือควบคุมได้เพียงลำพัง จำเป็นต้องรับความช่วยเหลือ ร่วมมือ ประสานติดต่อกับหน่วยงานระหว่างประเทศ/ ประเทศต้นทาง /ประเทศทางผ่าน/ประเทศปลายทาง

 

3) แรงงานต่างด้าว หรือคนเคลื่อนย้ายต่างด้าวเกี่ยวพันกับประเด็นสิทธิมนุษยชน อาทิ การแสวงประโยชน์จากแรงงานเด็กข้ามชาติ อาจกลายเป็นประเด็นการล่วงละเมิดสิทธิพื้นฐานของเด็กได้

 

4) แรงงานต่างด้าวหรือคนเคลื่อนย้ายต่างด้าวเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนงานท้องถิ่นหรืองบประมาณท้องถิ่น ทั้งนี้เนื่องจากในทุกๆปี งบประมาณที่นำมาบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว หรือควบคุมแรงงานหลบหนีเข้าเมืองเพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนั้นการเข้ามาทำงานอาจเป็นการแย่งงาน หรือสร้างปัญหาสังคม ซึ่งส่งผลให้เกิดระบบการจ้างงานนอกระบบ ขยายวง (เพราะนายจ้างส่วนใหญ่เป็นรายเล็ก รายน้อย และให้ค่าตอบแทนสวัสดิการไม่เพียงพอ)

 

5) ปัญหาแรงงานต่างด้าวไม่ว่า “จะชอบ” หรือ “ไม่ชอบ” เราจะต้องพบ และหนีไม่พ้น เพราะเกิดขึ้นในทุกประเทศ แต่ละประเทศมีระดับปัญหามากน้อยต่างกัน เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาก็คือ การเข้าไปจัดการหรือบริหาร มิใช่ปล่อยให้เป็นไปโดยละเลย ที่สำคัญประสบการณ์ของแต่ละประเทศล้วนชี้วัดว่า จำนวนแรงงานต่างด้าวเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ควบคู่กับปัญหาที่เพิ่มขึ้นและมีความหลากหลาย

 

 

 ดาวน์โหลด เอกสารนำเสนอประเด็นปัญหาแรงงานข้ามชาติ

 

ดาวน์โหลด เอกสารปัญหาข้อเท็จจริง/ปัญหา/ทิศทางแนวโน้ม
 

 


  

 

Read 3129 times