Login to your account

Username
Password *
Remember Me
Wednesday, 17 April 2013 07:47

บทความ “วีซ่า 5 ปี” นโยบายใหม่เอาใจ “หัวกะทิต่างชาติ” จากรัฐบาลจีน

Rate this item
(0 votes)

วีซ่า5 ปีนโยบายใหม่เอาใจหัวกะทิต่างชาติจากรัฐบาลจีน

 

นายเอกลักษณ์ อุปริรัตน์

ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 (นปร.5)

ปฏิบัติราชการหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ ที่ สกญ. ณ นครเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

"วีซ่า5 ปีอีกหนึ่งนโยบายใหม่ของรัฐบาลจีนที่ช่วยกระตุ้นให้ชาวต่างชาติสนใจเข้ามาทำงานในจีนมากขึ้นซึ่งประกาศแนวนโยบายไว้ตั้งแต่เดือนก.ย. 2555 ที่ผ่านมาและมีผลเริ่มบังคับใช้เมื่อวันอังคารที่11 พ.ย. 2555 ทำให้กลุ่มชาวต่างชาติที่ทำงานในจีนขณะนี้ต่างมีความหวังว่าตนเองจะได้รับสิทธิดังกล่าวด้วย

 

 


 

 ให้สิทธิวีซ่า5 ปี.. กับกลุ่ม4 “หัวกะทิเข้มข้นจากต่างชาติ

 

 ตามกฎระเบียบใหม่ที่ประกาศนั้นได้กำหนดให้ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเพียง4 กลุ่มเท่านั้นมีจะได้รับสิทธิยืนขอวีซ่าเป็นเวลานานถึง5 ปีซึ่งประกอบด้วย

  

กลุ่มที่หนึ่ง คือกลุ่มผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านโปรแกรมสรรหาผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกซึ่งทางการจีนได้เริ่มดำเนินโปรแกรมดังกล่าวตั้งแต่เมื่อปี2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติกว่า2,000 คนให้เข้ามาร่วมในโครงการที่สำคัญของจีนซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและด้านการเงิน

 

กลุ่มที่สอง คือกลุ่มผู้ที่ทำงานตามโครงการต่างๆซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานรัฐบาลกลางสถาบันสาธารณะในเครือและวิสาหกิจที่บริหารงานโดยหน่วยงานส่วนกลางของจีน

 

กลุ่มที่สาม คือกลุ่มชาวต่างชาติผู้มีความสามารถพิเศษซึ่งได้รับการเสนอชื่อผ่านโปรแกรมการสรรหาบุคลากรระดับมณฑล 


กลุ่มที่สี่ คือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการสรรหาผ่านโครงการระดับสูงของรัฐบาลที่ต่ำกว่าระดับมณฑลซึ่งได้รับการยอมรับจากกรม/กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมหรือThe State Administration of Foreign Experts Affairs

 

ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่ต้องการเข้า-ออกจีนหลายครั้งเนื่องจากเหตุผลทางธุรกิจแต่เดิมทางการจีนได้อนุญาตให้พำนักในจีนได้ครั้งละไม่เกิน180 วันแต่หลังจากกฎระเบียบใหม่ที่ประกาศออกมานั้นได้ช่วยให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้สามารถยื่นขอวีซ่าทำงานหรือใบอนุญาตพำนักในจีนเป็นระยะเวลา2 – 5 ปีได้หากต้องการทำงานหรืออาศัยในจีนเป็นระยะยาวซึ่งก็ต้องมีขั้นตอนการยื่นขอเป็นเป็นตามข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

นอกจากนี้ทางการจีนยังอนุญาตให้คู่สมรสชาวต่างชาติและบุตรของชาวจีนโพ้นทะเลที่เดินทางกลับประเทศจีนมีสิทธิที่จะได้รับวีซ่าระยะยาวหรือได้รับใบอนุญาตพำนักระยะยาว/ใบอนุญาตพำนักถาวรได้โดยปัจจุบันชาวต่างชาติที่ทำงานในจีนสามารถยื่นขอวีซ่าระยะเวลา2 ปีหรือใบอนุญาตพำนักในจีน (Residence permit) ได้แล้วแต่กรณี

 

 

 จีนอยากได้หัวกะทิเท่านั้น.. ชาวต่างชาติระดับสามัญหมดสิทธิ

 

นโยบายวีซ่า5 ปีดังกล่าวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจีนต้องการกลุ่มหัวกะทิต่างชาติเข้มข้นที่ปัจจุบันจีนกำลังขาดแคลนเท่านั้นเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนให้ก้าวหน้าต่อไปซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลจีนคงไม่ต้องการดึงดูดให้ชาวต่างชาติระดับทั่วไปเข้ามาแย่งงานคนจีนท้องถิ่น

 

ทั้งนี้มีข้อสังเกตที่ต้องจับตามองว่าปัจจุบันทางการจีนมีแนวโน้มเริ่มเข้มงวดกับการยื่นขอวีซ่าทำงานของชาวต่างชาติที่มีตำแหน่งบริหารระดับกลางและระดับทั่วไปมากยิ่งขึ้นโดยตัวอย่างที่ศูนย์BIC ได้รับทราบข้อมูลมาเช่นนครหนานจิงในมณฑลเจียงซูซึ่งก่อนการอนุมัติวีซ่าแต่ละครั้งมักมีเงื่อนไขกำหนดให้ชาวต่างชาติที่จะมาทำงานในจีนต้องมีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ตรงในตำแหน่งนั้นๆเป็นระยะเวลาหนึ่งและจะต้องมีทักษะที่พิเศษมากกว่าคนจีนท้องถิ่นมิฉะนั้นทางการจีนจะให้เหตุผลว่าชาวจีนก็สามารถทำหน้าที่นั้นๆได้แม้กระทั่งบริษัทไทยจะจ้างคนไทยที่มีความสามารถทางภาษาจีนดีมาทำงานโดยให้เหตุผลว่าคนไทยจะเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและช่วยติดต่อประสานงานต่างๆระหว่างไทย– จีนได้เป็นอย่างดีแต่ทางการจีนกลับชี้แจงมาว่าควรจะจัดจ้างคนจีนแทนเนื่องจากปัจจุบันชาวจีนท้องถิ่นมีทักษะความสามารถในภาษาต่างประเทศและทักษะอื่นๆค่อนข้างดีและมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านภาษาไทยจำนวนมากข้อมูลทั้งหมดข้างต้นจึงสะท้อนให้เห็นว่าทางการจีนให้ความสำคัญกับการปกป้องแรงงานจีนเป็นอย่างมาก

 

นอกจากนี้สำหรับกลุ่มชาวต่างชาติหัวกะทิเข้มข้นเหล่านี้เมื่อได้เข้ามาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของจีนให้เติบโตขึ้นตามเป้าหมายที่จีนตั้งไว้แล้วและหากชาวจีนสามารถเรียนรู้ทักษะงานต่างๆได้แล้วทางการจีนก็อาจจะลดนโยบายส่งเสริมการดึงดูดชาวต่างชาติลงและหันมากระตุ้นให้ชาวจีนเข้ามาทำงานแทนที่ตำแหน่งของชาวต่างชาตินั้นๆในที่สุด

 

 

 

สำหรับนครเซี่ยงไฮ้นั้นเนื่องจากได้วางเป้าหมายพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเงินระดับโลกเมื่อถึงปีค.ศ. 2020 จึงได้มีนโยบายและมาตรการต่างๆออกมาเพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเป็นพิเศษอาทิพัฒนาพื้นที่สำหรับธุรกิจการเงินต่างชาติในบริเวณเขตเฉียนทาน(前滩)ที่อยู่ข้างฝั่งแม่น้ำหวงผู่ของเขตผู่ตงใหม่ซึ่งจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อรองรับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติทั้งซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เจาะกลุ่มลูกค้าระดับบนโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงและโรงพยายาบาลชั้นนำเป็นต้นอีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะออกนโยบายลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคลากรต่างชาติในภาคการเงินให้มีอัตราเทียบเท่ากับฮ่องกงที่ร้อยละ15 หรือสิงคโปร์ที่ร้อยละ20 จากเดิมที่ร้อยละ45 รวมถึงให้อัตราค่าจ้างที่ไม่ต่ำกว่า300,000 หยวนต่อปี (ประมาณ25,000 หยวนต่อเดือน) เป็นต้นทั้งนี้กฎระเบียบใหม่วีซ่า5 ปีจึงเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ช่วยดึงดูดให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากต่างชาติเข้ามาทำงานในเซี่ยงไฮ้ได้เป็นอย่างดี

 

 

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

1) เซี่ยงไฮ้สมองใส!! ควักทีเด็ดจูงใจหัวกะทิจากต่างชาติไหลเข้าองค์กรแนวหน้าหวังกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ (วันที่30 ธันวาคม2554)

2) ต่างชาติมีเฮ!! เซี่ยงไฮ้เตรียมขยายอายุวีซ่าทำงานให้ได้ครั้งละมากกว่า1 ปี (วันที่22 กุมภาพันธ์2555)

 

 


 

 

จัดทำโดย นายเอกลักษณ์ อุปริรัตน์   เรียบเรียงโดย นายโอภาส เหลืองดาวเรือง

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีนนครเซี่ยงไฮ้

ที่มา : นสพ. China Daily วันที่12 ธันวาคม2555 ในหัวข้อNew rules give foreign experts five-year visas

 

  

 

Read 1986 times