Login to your account

Username
Password *
Remember Me
ผลงานส่วนต่างประเทศ

รัฐบาลสิงคโปร์ได้คิดค้นระบบประกันสุขภาพที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะดูแลให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชากรในสิงคโปร์ได้อย่างทั่วถึง โดยที่ไม่ต้องจัดสรรภาษีของประเทศมากเกินความจําเป็นสําหรับการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข นั่นจึงเป็นที่มาของระบบประกันสุขภาพแบบเฉพาะของสิงคโปร์ที่รู้จักกันในนามของ “ระบบประกันสุขภาพ 3Ms (Medisave, MediShield, and Medifund)” 

Page 2 of 2