Login to your account

Username
Password *
Remember Me
Wednesday, 17 April 2013 04:35

ผลการดำเนินงานเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน): ความสำเร็จของโรงเรียนบ้านท่าเสา จังหวัดระยอง

Rate this item
(0 votes)

 

ผลการดำเนินงานเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน): ความสำเร็จของโรงเรียนบ้านท่าเสา จังหวัดระยอง” (IRPC)

 

นายเอกลักษณ์ อุปริรัตน์

ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 (นปร.5)

ปฏิบัติราชการภาคเอกชน ณ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)

 

 

CSR

 

            ในปัจจุบันแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ถือว่าได้รับความสนใจและให้ความสำคัญจากองค์กรภาคธุรกิจเอกชนต่างๆ เป็นอย่างมาก โดยได้ยึดถือเป็นแนวปฎิบัติควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร

 

 

            บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ถือเป็นผู้ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเขตประกอบการอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง โดยมีธุรกิจสำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย ธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจท่าเรือ และธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน ซึ่งในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะกับชุมชนรอบข้างเขตประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเป็นมิตรและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุข รวมทั้งพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน

 

            จากการให้ความสำคัญกับแนวคิดดังกล่าวจึงนำมาสู่การศึกษาและจัดทำบทความเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยบทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอผลการดำเนินงานและแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากปฏิบัติราชการที่บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยผู้เขียนได้มีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ในการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนบ้านท่าเสา ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ภายใต้ความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ซึ่งได้ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนช่วยผลักดันให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

 

 

            การนำเสนอบทความได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นสามส่วน เนื้อหาในส่วนแรกเป็นการนำเสนอภาพรวมนโยบาย
และแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เนื้อหาในส่วนที่สองกล่าวถึงกรณีตัวอย่าง ผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ในการพัฒนาโรงเรียนบ้านท่าเสา จังหวัดระยอง และเนื้อหาในส่วนสุดท้ายเป็นข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติสำหรับการพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ อันจะนำไปสู่การสร้างความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป

 

 


ดาวน์โหลด ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) : ความสำเร็จของโรงเรียนบ้านท่าเสา จังหวัดระยอง

 

 


 

 

Read 2283 times