Login to your account

Username
Password *
Remember Me
Wednesday, 10 April 2013 04:11

แนวคิดโครงการปลาทะเลพรีเมียมแปรรูป: ยุทธศาสตร์อาหารฮาลาลจังหวัดปัตตานี

Rate this item
(0 votes)

 

 โครงการปลาทะเลพรีเมียมแปรรูป: ยุทธศาสตร์อาหารฮาลาลจังหวัดปัตตานี

 

 

นายเอกวัฒน์ ธนประสิทธิ์พัฒนา

 ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๕ (นปร.๕)

 ปฏิบัติราชการภาครัฐส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี

 

 

จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (กลุ่มจชต. ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล) มีประชากรประมาณ 6.5 แสนคน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 88% มีความรุ่งเรืองในสมัยพุทธศตวรรษที่ 18-19 ได้ชื่อว่าเป็นนคร “ปัตตานีดารุสลาม” เป็นศูนย์กลางการศึกษาและเผยแพร่ศาสนาอิสลามที่สำคัญของภูมิภาคนี้ ถึงกับได้รับการขนานนามว่า “ระเบียงเมกกะ” อีกทั้งเป็นจังหวัดพหุวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์อันทรงคุณค่า 3 วัฒนธรรม ได้แก่ ไทยมุสลิม (มัสยิดกรือเซะ และมัสยิดกลาง) ไทยพุทธไทย (วัดช้างไห้-หลวงปู่ทวด) และไทยพุทธจีน (ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว)

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปัตตานีดำเนินงานภายใต้ “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551” เพื่อนำเสนอโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดปัตตานี โดยเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลในปัจจุบัน (นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ได้แก่

 

นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

- ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมจากวัฒนธรรมชาติ เช่น อุตสาหกรรมอาหารไทย

- พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และมีโอกาสในการขยายตลาด เช่น อาหารฮาลาล

 

นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการตลาดการค้าการลงทุน

- พัฒนาส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกอาหารฮาลาลในโลก

 

 Halal

 

 

จึงกล่าวได้ว่ารัฐบาลมีความชัดเจนมากในการสนับสนุน “อาหารฮาลาล” ให้เป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศ เชื่อมโยงกับยุทธศาตร์ “ครัวไทย สู่ครัวโลก” ซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพของประเทศไทย คือ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรอาหาร รวมทั้งฝีมือและภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์รสชาติอาหารไทยอันเป็นอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าซึ่งสะท้อนผ่านตราสัญลักษณ์อาหารไทย ที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยติดอันดับโลก โดยเฉพาะเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553 ก็มีผลสำรวจจาก CNN ว่า “แกงมัสมั่น” เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกด้วย

 

และนับว่าเป็นโอกาสอันดีของ “อาหารฮาลาล” ที่เกิดจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของจำนวนประชากรมุสลิมที่ปัจจุบันมีถึง 1,600 ล้านคนทั่วโลก หรือหนึ่งในสี่ของประชากรโลก โดยหากพิจารณาในระดับภูมิภาคประชาคมอาเซียน ที่จะมีการเปิดเสรีระหว่างกันในปี 2558 ก็จะมีประชากรมุสลิมถึง 240 ล้านคน จากประชากรอาเซียน 600 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนถึง 40% เลยทีเดียว โดยเฉพาะประชากรมุสลิมจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียที่มีจำนวนมากถึงประมาณ 200 ล้านคน และ 17 ล้านคน ตามลำดับ (ปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียมีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก) ดังนั้นเมื่อจำนวนประชากรมุสลิมมีจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ ก็จะส่งผลดีต่อการเติบโตของผลิตภัณฑ์ฮาลาลรวมทั้งอาหารฮาลาลด้วย  

 

 

 

   

  

 

ปัจจุบันตลาดอาหารฮาลาลมีมูลค่าประมาณ 6 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารฮาลาลเพียง 5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 1% จึงกล่าวได้ว่าตลาดอาหารฮาลาลสำหรับประเทศไทยโอกาสเติบโตได้อีกมาก และเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของจังหวัดปัตตานีเกี่ยวกับอาหารฮาลาล ก็พบว่ามีศักยภาพในการยอมรับในชื่อเสียงของ “ปัตตานี” จากประวัติศาสตร์การเป็นศูนย์กลางอารยธรรมอันยาวนาน และเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าเป็นจังหวัดชาวไทยมุสลิม รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์เรื่องทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรประมง(ปลาทะเลมูลค่าสูง) ทั้งจากธรรมชาติและการเพาะเลี้ยง ได้แก่ ปลาอินทรีย์ ปลาเก๋า และปลากะพงขาว เป็นต้น จึงขอนำเสนอแนวคิด “โครงการปลาทะเลพรีเมียมแปรรูป: ยุทธศาสตร์อาหารฮาลาลจังหวัดปัตตานี” ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์อาหารฮาลาลของประเทศไทย และโอกาสการเติบโตของอาหารฮาลาลโลก โดยมีกลยุทธ์การตลาดโดยย่อ ดังนี้

 

 

  • กลยุทธ์การตลาดแบบกลุ่มเฉพาะ(Niche Market)

ปรับผลิตภัณฑ์ยืดหยุ่นตามความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้า(Customization) โดยเน้นการสร้างความแตกต่าง(Differentiation) ความคิดสร้างสรรค์(Creativity) คุณภาพ(Quality) สุขภาพ(Healthy) และความหลากหลาย(Variety)

 

  • การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ด้วยเครื่องมือ STP ได้แก่

         > การแบ่งส่วนตลาด(Segmentation): ด้วยพฤติกรรมและรสนิยมการบริโภค ซึ่งเชื่อมโยงกับรายได้ เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิศาสตร์ (ในประเทศ ต่างประเทศ-อนุภูมิภาค ภูมิภาค ฯลฯ)

         > การเลือกกลุ่มเป้าหมาย(Targeting): ตลาดระดับบน ที่เน้นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และดีต่อสุขภาพ ตลาดหลัก คือ ชาวมุสลิม(อาหารที่ถูกหลักศาสนาอิสลาม) ตลาดรอง คือ ทุกคน (อาหารสะอาด ปลอดภัย)

          > การวางตำแหน่งสินค้า-ในใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย(Positioning): “อาหารฮาลาลชั้นยอด: ปลาพรีเมียม คุณภาพเยี่ยม หลากรส อร่อยล้ำ อันดับหนึ่ง นึกถึงปัตตานี” เชื่อมโยงกับการสร้างแบรนด์ “PATTANI BEST” ของจังหวัดปัตตานีด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

Read 2230 times