Login to your account

Username
Password *
Remember Me
Wednesday, 10 April 2013 04:34

โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดเลย

Rate this item
(0 votes)

 

โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดเลย

 

โดย นางสาวตวงทอง สังข์แก้ว

ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 (นปร.5)

ปฏิบัติราชการภาครัฐส่วนภูมิภาค จ.เลย

 

 

 

การดำเนินการขยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ขยายไปทั่วประเทศไทยโดยมีแนวทางในการทำงานบูรณาการการทำงานของ ๓ ฝ่าย คือ หน่วยงานโครงการพระราชดำริต่าง ๆ หน่วยงานราชการที่สำคัญ และองค์กรในพื้นที่ ซึ่งล้วนเป็นหน่วยงานมีความรู้และเทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะด้าน การดำเนินการขยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระฯ เน้นการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริใน ๖ มิติ ได้แก่ น้ำ ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่า และสิ่งแวดล้อม โดยจะปรับน้ำหนักของแต่ละเรื่องตามสภาพภูมิสังคมและสภาพปัญหาของชุมชนในแต่ละพื้นที่และเน้นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนามากที่สุด ซึ่งทำให้ชุมชนมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของโครงการเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนา และหลักการสำคัญ ที่ใช้ในการดำเนินงานฯ“การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ อนุมัติแนวทางขยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระฯ ใน ๑๐ จังหวัด ๑๘ หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดตราด สิงห์บุรี เพชรบุรี เชียงราย พิษณุโลก ยะลา ประจวบคิรีขันธ์ เลย เชียงใหม่ และน่าน สำหรับพื้นที่ขยายผลของจังหวัดเลย คือ บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือในการดังกล่าว จังหวัดเลยได้จัดทำโครงการขยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริจังหวัดเลย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน นำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

 

 

 

        

ในฐานะที่นปร. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาตามโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ภาคการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค ในจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายพรศักดิ์ เจียรณัย) ให้เป็นผู้ดำเนินการขยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระฯ ในพื้นที่ดังกล่าวไปแล้วข้างต้น โดยมีหน้าที่หลักในการร่วมวางแผน เสนอความคิดเห็น ประสานงาน และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยสิ่งที่นปร. ได้ดำเนินการร่วมกับจังหวัดเลย ในการประชุมชี้แจงแนวทางการขยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระฯ ทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ซึ่งประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างความเข้าใจ การกำหนดพื้นที่ การถ่ายทอดความรู้ การลงมือปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนความรู้ การให้คำปรึกษา และการวัดผลและโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จังหวัดน่าน และจังหวัดอุดรธานี โดยใช้หลักการ “ระเบิดจากข้างใน” จนประสบความสำเร็จ โดยใช้หลัก ๔ ต้อง คือ ต้องรู้ข้อมูลจริง ต้องรู้จริง ต้องทำจริง และต้องวัดผลได้จริง รวมถึงการร่วมประชาคมในพื้นที่บ้านกลาง ซึ่งมีคณะอนุกรรมการระดับอำเภอ/ท้องถิ่น ร่วมกับคณะทำงานสำรวจฯ ร่วมชี้แจง เพื่อร่วมทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการดำเนินการและสิ่งที่ชุมชนจะได้รับ ร่วมทำการสำรวจ วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ/สังคม ข้อมูลทางกายภาพ และภูมิปัญญาของหมู่บ้านกลาง ซึ่งสิ่งที่จังหวัดเลยได้ดำเนินการแล้ว เมื่อเทียบกับหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ทั้ง ๓ หลักการ ได้แก่ การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนานั้น ถือว่าในปัจจุบันมีการดำเนินการโดยใช้หลักการ ๒ หลักการ คือ หลักการเข้าใจ และการเข้าถึง

 

 

 

         การดำเนินการขยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระฯ นั้น เน้นการทำเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน นำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน จึงเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก โดยอาศัยการสนับสนุนจากทางราชการส่วนหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นประชาชนในพื้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการฯ ตั้งแต่การร่วมระบุปัญหา การร่วมหาทางพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งการร่วมลงมือปฏิบัติพัฒนาพื้นที่ของตนเอง ซึ่งทำให้เกิดความหวงแหน และรักในชุมชนของตน และร่วมกันดูแลรักษาในที่สุด ซึ่งการดำเนินการฯ ในลักษณะนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อทั้งทางราชการ และประชาชนในพื้นที่ กล่าวคือ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในชุมชน ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการลดภาระของทางราชการในการดูแลรักษาทรัพยากรต่างๆ ในพื้นที่ เช่น น้ำ ป่าไม้ ดิน เป็นต้น อีกด้วย

 

 

 

 

ในฐานะที่เป็นข้าราชการ ในพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นปร. ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริ มาใช้ในการปฏิบัติงานเสมอมา เช่น การทำงานอย่างมีความสุข เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น ซึ่งการที่จังหวัดเลยถูกเลือกให้เป็นพื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระฯ โดยส่วนตัว นปร.รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำแนวทางพระราชดำริ มาขยายผลสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีประชาขนเป็นศูนย์กลาง

 

 


 

 

 

Read 2263 times