Login to your account

Username
Password *
Remember Me
0-9
แก้วตา พิสิษฐเกษม
ชื่อเล่น: โหน่ง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แทนวรรณ โตโพธิ์กลาง
ชื่อเล่น: แทน
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: พลังงาน
กรม / สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
แพรวนภา คำประกอบ
ชื่อเล่น: แพรว
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: มหาดไทย
กรม / สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
แพรวพรรณ วงศ์บุญเพ็ง
ชื่อเล่น: แพรว
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: พลังงาน
กรม / สำนักงาน: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
แสงทิวา นราพิชญ์
ชื่อเล่น: เก๋
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง: นักวิชาการวัฒนธรรม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: วัฒนธรรม
กรม / สำนักงาน: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โกสินทร์ นิยะกิจ
ชื่อเล่น: ต้น
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: มหาดไทย
กรม / สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวง
โสชญา ชนะรัตน์
ชื่อเล่น: ก้อย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 10
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: เกษตรและสหกรณ์
กรม / สำนักงาน: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โสรัจ ศิโรตมานนท์
ชื่อเล่น: ต้น
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โอชิษฐ ภู่เพชร
ชื่อเล่น: โตน
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: กรมการค้าต่างประเทศ
ไปรยา จูวัฒนสำราญ
ชื่อเล่น: ปอ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
« Start Previous 19 20 21 22 23 24 25 Next End »