Login to your account

Username
Password *
Remember Me
0-9
ทิตา ปทุมเทวาภิบาล
ชื่อเล่น: ทิตา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 10
ตำแหน่ง: เศรษฐกร
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: การคลัง
กรม / สำนักงาน: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ทิพจุฑา รวบยอด
ชื่อเล่น: ปิ๊ก
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: อุตสาหกรรม
กรม / สำนักงาน: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ทิพมาศ ธาราชีวิน
ชื่อเล่น: เปิ้ล
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 4
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรม / สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธนชนม์ เก่งการค้า
ชื่อเล่น: กู๊ด
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ธนธร อุบลสถิตย์
ชื่อเล่น: อิ๊กคิว
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: คมนาคม
กรม / สำนักงาน: กรมทางหลวงชนบท
ธนวัฒน์ โลหะเวช
ชื่อเล่น: โจ้
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ธนวัฒน์ ไทยแก้ว
ชื่อเล่น: โอ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: อุตสาหกรรม
กรม / สำนักงาน: เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
ธนาธิป วุ้นนที
ชื่อเล่น: ทอมมี่
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 4
ธนิดา ปัทมาพรพงศ์
ชื่อเล่น: กิ๊บ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: กรมประชาสัมพันธ์
ธนิศร์ เสถียรนาม
ชื่อเล่น: ดาว
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: มหาดไทย
กรม / สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ธวัชสรณ์ สุขไทย
ชื่อเล่น: เตย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการ
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ธัญญาวิทย์ พราวพิจักขณากูล
ชื่อเล่น: หนุ่ม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักสืบสวนสอบสวน
ระดับ: ชำนาญการ
ธัญสุดา ไพบูลย์
ชื่อเล่น: แพร
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักวิชาการยุติธรรม
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: ยุติธรรม
กรม / สำนักงาน: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ธันยพร สงวนสุข
ชื่อเล่น: พิม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 10
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: มหาดไทย
กรม / สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
« Start Previous 4 5 6 7 8 9 10 Next End »