Login to your account

Username
Password *
Remember Me
0-9

PSED All Logo


 

Alumni (346)
Current (0)
ฐานิตา เขื่อนทา
ชื่อเล่น: จ๋า
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: มหาดไทย
กรม / สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ฐิตพร ลิมปิสวัสดิ์
ชื่อเล่น: มด
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักวิชาการวัฒนธรรม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: วัฒนธรรม
กรม / สำนักงาน: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ฐิติรัตน์ ศรีศุภอรรถ
ชื่อเล่น: ออม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: กรมการค้าต่างประเทศ
ฑชพล พิศลยบุตร
ชื่อเล่น: north
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: การคลัง
กรม / สำนักงาน: กรมสรรพสามิต
ณธกร จิตรอรุณ
ชื่อเล่น: ยุ่ง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักวิเทษสัมพันธ์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: มหาดไทย
กรม / สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวง
ณนันท์ สินธุศิริ
ชื่อเล่น: เตย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: การท่องเที่ยวและกีฬา
กรม / สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ณพรรษธ์สรฌ์ เสมสันต์
ชื่อเล่น: มะปราง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการ
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ณภพ ศรัทธา
ชื่อเล่น: แอ้ม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์งบประมาณ
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงบประมาณ
ณภัทร ต่างวิวัฒน์
ชื่อเล่น: ก้อง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 9
ตำแหน่ง: นักตรวจสอบภาษ๊
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: การคลัง
กรม / สำนักงาน: กรมสรรพากร
ณัฏฐวุฒิ วังกานนท์
ชื่อเล่น: อาร์ต
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ณัฏฐิยา ดิษผล
ชื่อเล่น: อีฟ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 4
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: กรมการค้าต่างประเทศ
ณัฐพร สังข์แก้ว
ชื่อเล่น: มุก
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 4
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: กรมการค้าต่างประเทศ
ณัฐยาพัชญ์ ศรอนันต์กุล
ชื่อเล่น: บิว
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: เกษตรและสหกรณ์
กรม / สำนักงาน: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ณัฐรุจ อนันตบวรวุฒิ
ชื่อเล่น: โตน
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: พลังงาน
กรม / สำนักงาน: กรมธุรกิจพลังงาน
« Start Previous 2 3 4 5 6 7 8 Next End »