Login to your account

Username
Password *
Remember Me

พิธีมอบโอวาทแก่ข้าราชการที่สำเร็จจาก
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๙ (นปร. รุ่นที่ ๙)

 

นปร.10 ดูงานหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง

 

นปร.10 ณ โรงเรียนนายร้อย จปร.

 

นปร.10 ปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาค

 

นปร.10 ศึกษาดูงาน จ.ชลบุรี

 

นปร.10 วิถีชีวิตชุมชน จ.สมุทรสงคราม

 

นปร.10 วิถีชีวิตชุมชน จ.ราชบุรี

 

นปร.9 ไปงาน Thailand Digital Government

 

นปร.9 ไปวัดพระแก้ว

 

นปร.9 ประชารัฐรักสามัคคี

 

Page 1 of 3