Login to your account

Username
Password *
Remember Me
0-9

PSED1 Logo


 

พัทธมน ตุลยะเสถียร
ชื่อเล่น: นิ้ง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
พิเศษ สอาดเย็น
ชื่อเล่น: โดม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ระดับ: อำนวยการระดับต้น
กระทรวง: ยุติธรรม
กรม / สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
พีรพัฒน์ ตัณฑวณิช
ชื่อเล่น: ตั๊บ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พูนลาภ แก้วแจ่มศรี
ชื่อเล่น: เอ๊ะ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการ
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ภัทรมน กนิษฐานนท์
ชื่อเล่น: เน็ต
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวง
ภาณุวัฒน์ จันทรจิตร
ชื่อเล่น: ตู่
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หมายเหตุ*: ช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ
ชื่อเล่น: เอ๋
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: ยุติธรรม
กรม / สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวง
ยอดกมล สุธีรพจน์
ชื่อเล่น: จ๋า
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง: นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: อุตสาหกรรม
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ยุทธชัย อินปา
ชื่อเล่น: ก้อง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการ
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
วรวรรณ วรรณวิล
ชื่อเล่น: โน๊ต
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
วรางคณา ชาครพิพัฒน์
ชื่อเล่น: ปุ๊ก
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
วันวิสาข์ สุธีรพจน์
ชื่อเล่น: ปราง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
วิรัช วัฒนเมฆินทร์กุล
ชื่อเล่น: เต่า
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
วุฒิธร โทณะวณิก
ชื่อเล่น: วู๊ดดี้ / เอก
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
« Start Previous 1 2 3 Next End »