Login to your account

Username
Password *
Remember Me
0-9

PSED1 Logo


 

ศรพล ตุลยะเสถียร
ชื่อเล่น: แดง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
สาโรช ศรีใส
ชื่อเล่น: โอ๋
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
กระทรวง: อุตสาหกรรม
กรม / สำนักงาน: องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
สุทธิพร ภู่ธนะพิบูล
ชื่อเล่น: สุทธิพร
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง: (ลาออก)
สุพรรษา สุทธิศิริกุล
ชื่อเล่น: โบ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สุมิทธิ์ เกศวพิทักษ์
ชื่อเล่น: มิทธิ์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการ
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
อนุชา นาคฤทธิ์
ชื่อเล่น: เบิ้ล
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: กรมประชาสัมพันธ์
อรอุมา วรแสน
ชื่อเล่น: หนึ่ง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: มหาดไทย
กรม / สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวง
อุษิณ วิโรจน์เตชะ
ชื่อเล่น: เอก
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: อุตสาหกรรม
กรม / สำนักงาน: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เอื้ออารีย์ อัจฉริยบุญ
ชื่อเล่น: เอื้ออารีย์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
แสงทิวา นราพิชญ์
ชื่อเล่น: เก๋
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง: นักวิชาการวัฒนธรรม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: วัฒนธรรม
กรม / สำนักงาน: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โกสินทร์ นิยะกิจ
ชื่อเล่น: ต้น
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: มหาดไทย
กรม / สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวง
« Start Previous 1 2 3 Next End »