Login to your account

Username
Password *
Remember Me
0-9

PSED3 Logo


 

นริศรา ศรีคำนวล
ชื่อเล่น: เอ๋
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
บัณฑิต ตั้งโภคานนท์
ชื่อเล่น: ปอ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักวิชาการพลังงาน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: พลังงาน
กรม / สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวง
บุษราพรรณ อุตระ
ชื่อเล่น: เจเจ้
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปริญญา วิเศษรินทอง
ชื่อเล่น: ต่าย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานปกครอง
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: มหาดไทย
กรม / สำนักงาน: กรมการปกครอง
ปรีชา โสภารัตน์
ชื่อเล่น: ต่าย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: คมนาคม
กรม / สำนักงาน: กรมทางหลวงชนบท
พงศ์กานต์ พรหมสาส์น
ชื่อเล่น: อาร์ต
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
พจนาพร กริชติทายาวุธ
ชื่อเล่น: แป้ง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พชรวรรณ อุบลเลิศ
ชื่อเล่น: ผึ้ง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พรพิมล สมนึก
ชื่อเล่น: อิ๋ม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรม / สำนักงาน: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พรรณาภา เอี่ยมประสิทธิ์
ชื่อเล่น: ยุ้ย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พัชรี ศุภดิษฐ์
ชื่อเล่น: ตาล
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม / สำนักงาน: กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
พัฒนี ถ้วยงาม
ชื่อเล่น: แก้ว
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์งบประมาณ
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงบประมาณ
พัทธ์ธีรา สุวรรณทัต
ชื่อเล่น: แม็ก
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: อุตสาหกรรม
กรม / สำนักงาน: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ภรรคพร เล็กขาว
ชื่อเล่น: ปาล์ม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: ยุติธรรม
กรม / สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
« Start Previous 1 2 3 4 Next End »