Login to your account

Username
Password *
Remember Me
0-9

PSED6 Logo


 

กมลชนก แซ่เล้า
ชื่อเล่น: เอี้ยง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม / สำนักงาน: กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กฤตินี จักกาบาตร์
ชื่อเล่น: กาติ๊บ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
การัณย์ สุขเกษม
ชื่อเล่น: ปุ้ม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักวิชาการอุตสาหกรรม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: อุตสาหกรรม
กรม / สำนักงาน: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กิตติวรรณ สมประสงค์
ชื่อเล่น: เจน
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ขเคนทร์ วรรณศิริ
ชื่อเล่น: อุ้ย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ชลธิศ เทพยศ
ชื่อเล่น: เฟรด
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: กรมการค้าต่างประเทศ
ชลิตพล สืบใหม่
ชื่อเล่น: บอม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักพัฒนาการกีฬา
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: การท่องเที่ยวและกีฬา
กรม / สำนักงาน: กรมพลศึกษา
ชิษณุพงศ์ ธนูทอง
ชื่อเล่น: ฟิท
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรม / สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ฐานิตา เขื่อนทา
ชื่อเล่น: จ๋า
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: มหาดไทย
กรม / สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ณนันท์ สินธุศิริ
ชื่อเล่น: เตย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: การท่องเที่ยวและกีฬา
กรม / สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ณุภัทร ธันวานนท์
ชื่อเล่น: เนติ์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ทักษพร น้อยแก้ว
ชื่อเล่น: ใบหม่อน
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ธนธร อุบลสถิตย์
ชื่อเล่น: อิ๊กคิว
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: คมนาคม
กรม / สำนักงาน: กรมทางหลวงชนบท
ธวัชสรณ์ สุขไทย
ชื่อเล่น: เตย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการ
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
« Start Previous 1 2 3 Next End »