Login to your account

Username
Password *
Remember Me
0-9

PSED7 Logo


 

กันย์ บัวชื่น
ชื่อเล่น: ปู๊ด
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม / สำนักงาน: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กานต์กมล สินเจริญ
ชื่อเล่น: ก้าว
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จักรธร วีระพันธุ์
ชื่อเล่น: ก๊อซ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
จิตราภรณ์ จันทศร
ชื่อเล่น: ปลา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: พลังงาน
กรม / สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ชัยยุทธ บุญคง
ชื่อเล่น: เอ็ดดี้
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ชโลธร สายทัด
ชื่อเล่น: โล
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม / สำนักงาน: กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ณัฐยาพัชญ์ ศรอนันต์กุล
ชื่อเล่น: บิว
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: เกษตรและสหกรณ์
กรม / สำนักงาน: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ทิพจุฑา รวบยอด
ชื่อเล่น: ปิ๊ก
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: อุตสาหกรรม
กรม / สำนักงาน: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ธนชนม์ เก่งการค้า
ชื่อเล่น: กู๊ด
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ธนิดา ปัทมาพรพงศ์
ชื่อเล่น: กิ๊บ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: กรมประชาสัมพันธ์
นราวิชญ์ องคมงคล
ชื่อเล่น: เบิร์ด
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักการทูต
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: การต่างประเทศ
กรม / สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
นันทวรรณ ปัญญาพินิจ
ชื่อเล่น: ปุํก
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
นิสกา ม่วงพัฒน์
ชื่อเล่น: กาว
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: อุตสาหกรรม
กรม / สำนักงาน: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ปฐมาภรณ์ โห่อวยชัย
ชื่อเล่น: ปลา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม / สำนักงาน: กรมกิจการเด็กและเยาวชน
« Start Previous 1 2 3 Next End »