Login to your account

Username
Password *
Remember Me
0-9

PSED8 Logo


กมลรัตน์ ไทยกล้า
ชื่อเล่น: ขวัญ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: การท่องเที่ยวและกีฬา
กรม / สำนักงาน: กรมการท่องเที่ยว
กรรทิมา สาสิงห์
ชื่อเล่น: ออม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: มหาดไทย
กรม / สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กฤตลักษณ์ วิจิตรกูล
ชื่อเล่น: กอล์ฟ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กิตติยา แก้วมี
ชื่อเล่น: กิ่ง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: คมนาคม
กรม / สำนักงาน: สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ขวัญชนก ณียวัฒน์
ชื่อเล่น: น้ำตาล
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิชาการวัฒนธรรม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: วัฒนธรรม
กรม / สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
คุณันต์ บางภูมิ
ชื่อเล่น: หนุ่ม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการ
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
จิตสุภัค ตันติเกษตรกิจ
ชื่อเล่น: เมย์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิชาการวัฒนธรรม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: วัฒนธรรม
กรม / สำนักงาน: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ชานนท์ ชำนาญกิจ
ชื่อเล่น: แบงค์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิชาการการคลัง
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: การคลัง
กรม / สำนักงาน: กรมบัญชีกลาง
ณัทธนาภา วีสเพ็ญ
ชื่อเล่น: น้ำตูน
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิชาการอุตสาหกรรม
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: อุตสาหกรรม
กรม / สำนักงาน: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดวงตา ทองสกุล
ชื่อเล่น: บูเก้
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: พลังงาน
กรม / สำนักงาน: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
นภสิทธิ์ วิลัยกรวด
ชื่อเล่น: ใหญ่
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: วิศวกร
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: อุตสาหกรรม
กรม / สำนักงาน: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
นวธิ์ฬส พุฒเมือง
ชื่อเล่น: โบว์ใหญ่
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิชาการสรรพสามิต
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: การคลัง
กรม / สำนักงาน: กรมสรรพสามิต
นัสรี ปาทาน
ชื่อเล่น: นัส
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
น้ำทิพย์ แสงอ่อน
ชื่อเล่น: ดาว
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: วัฒนธรรม
กรม / สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
« Start Previous 1 2 3 Next End »