Login to your account

Username
Password *
Remember Me
0-9

PSED9 Logo


ประดิทัศน์ ประจนปัจจนึก
ชื่อเล่น: จั๊ม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 9
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปิยะริดา กิตติวรกาล
ชื่อเล่น: น้ำฝน
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 9
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
พรรษมนต์ พงศ์อิทธิโภคิน
ชื่อเล่น: แพร
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 9
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการ
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
พรเฉลิม ดีใจ
ชื่อเล่น: ส้ม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 9
ภัทรณัฐ วุฒิวัย
ชื่อเล่น: แตง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 9
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ภัทรพล กมลศิลป์
ชื่อเล่น: โฮ๊บ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 9
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
มนพะงา เล็กขาว
ชื่อเล่น: ส้ม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 9
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการ
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
มนุญพร ทับถม
ชื่อเล่น: กิ๊ก
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 9
ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม / สำนักงาน: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
มัลลิกา จรูญวิตต์
ชื่อเล่น: พลั้น
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 9
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: การคลัง
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ยอดบุตร ก้อนแก้ว
ชื่อเล่น: ยอด
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 9
ตำแหน่ง: นักสืบสวนสอบสวน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
รชต ละอองเทพ
ชื่อเล่น: ปาล์ม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 9
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รุ่งวรา อังศธรรมรัตน์
ชื่อเล่น: มิ้นท์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 9
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
วรรณธิรา น้อยศิริ
ชื่อเล่น: แอน
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 9
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: ศึกษาธิการ
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วีรวิชญ์ พันธ์ทรัพย์
ชื่อเล่น: ตั๋ง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 9
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: เกษตรและสหกรณ์
กรม / สำนักงาน: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
« Start Previous 1 2 3 Next End »