Login to your account

Username
Password *
Remember Me
0-9

psed11

กัญญารัตน์ ร่มโพธิ์คาพงษ์
ชื่อเล่น: ส้ม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 11
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กัลยวันต์ สวนคร้ามดี
ชื่อเล่น: ส้ม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 11
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการ
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กานต์กุลยา อุดมมหันติสุข
ชื่อเล่น: หยก
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 11
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ขวัญกมล ศาสตระรุจิ
ชื่อเล่น: ขวัญ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 11
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการ
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
จารวี ลุยราช
ชื่อเล่น: ก้อย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 11
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: มหาดไทย
กรม / สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชนันภรณ์ ปุ้งเผ่าพันธ์
ชื่อเล่น: ป๋วย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 11
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการ
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ชุติมา เกษียรสินธุ์
ชื่อเล่น: มา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 11
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ณัฐธิดา ดวงอุไร
ชื่อเล่น: พิม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 11
ตำแหน่ง: นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ณัฐวุฒิ เกรียงไกรเลิศ
ชื่อเล่น: คิม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 11
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
ดวงมน สุขสมาน
ชื่อเล่น: ออม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 11
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: พาณิชย์
กรม / สำนักงาน: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ดาริกา ทรวงแก้ว
ชื่อเล่น: ดาว
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 11
ตำแหน่ง: นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ถิรพงศ์ ฤกษ์ขำ
ชื่อเล่น: ต้อง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 11
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการ
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ธนบูรณ์ จันทรมาลัย
ชื่อเล่น: ต๊อบ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 11
ตำแหน่ง: นักทัณฑวิทยา
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: ยุติธรรม
กรม / สำนักงาน: กรมราชทัณฑ์
ธนาจุฑา กังสกุลนิติ
ชื่อเล่น: มิ้น
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 11
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: การท่องเที่ยวและกีฬา
กรม / สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
« Start Previous 1 2 3 Next End »