Login to your account

Username
Password *
Remember Me
0-9

psed 14

กมลวรรณ ปินะโต
ชื่อเล่น: กิ๊ฟ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 14
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กรณ์พงศ์ ใจงาม
ชื่อเล่น: บูม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 14
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กฤตยา ธัชศฤงคารสกุล
ชื่อเล่น: ออยล์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 14
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
จักรกฤษณ์ เนตรแก้ว
ชื่อเล่น: โจ๊ก
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 14
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ฉัตรปรียา ปาลานุสรณ์
ชื่อเล่น: มะปราง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 14
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
ชัพวิชญ์ ศิวะผกา
ชื่อเล่น: ไปป์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 14
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
ณัฐ เสกธิพร
ชื่อเล่น: ณัฐ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 14
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ณิชกานต์ แสงสิงคี
ชื่อเล่น: มิ้นท์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 14
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ทรัพย์สิณี อนุรักษ์
ชื่อเล่น: ปูเป้
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 14
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ธนดล ทองประกอบ
ชื่อเล่น: นัต
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 14
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ธมนวรรณ เปี่ยมปัจจัย
ชื่อเล่น: เนย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 14
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ธารทิพย์ นิรันดร์วิชย
ชื่อเล่น: อิ๋ง อิ๋ง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 14
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
นนทมน ใจคำ
ชื่อเล่น: นํ้า
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 14
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
บัณฑิตา สีโท
ชื่อเล่น: เฌอแตม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 14
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
« Start Previous 1 2 3 Next End »