ข่าวสาร
...
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะในการขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 – 17.10 น. พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะในการขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ) เป็นประธานในพิธี และมีประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเครือข่าย นปร. (นายสุธรรม ส่งศิริ) ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล (ดร.บัณฑิต นิจถาวร) อาจารย์ผู้ดูแล นปร. (อาจารย์สุพรรณี ไพรัชเวทย์, อาจารย์อนุชิต ฮุนสวัสดิกุล) อาจารย์จากมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล (ดร.สิริลักขณา คอมันตร์) และผู้เข้าร่วมอบรมฯ รุ่นที่ 1 เข้าร่วมในพิธี

...
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 โดย ดร. บัณฑิต นิจถาวร เป็นผู้บรรยายเรื่อง The Importance of Governance in the Public Sector มุ่งเน้นประเด็นความสำคัญของหลักธรรมภิบาลของภาครัฐ อันถือเป็นหัวใจของการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยต้องอาศัยความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการทำงานของภาครัฐ ซึ่งโครงสร้างธรรมภิบาลของภาครัฐนั้น ประกอบไปด้วย ประชาชน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งบุคคลที่เข้ามาทำหน้าที่กำหนดนโยบาย รัฐบาล ผู้มีหน้าที่แต่งตั้งและมอบนโยบายให้กับ ข้าราชการ ผู้นำนโยบายไปดำเนินการในทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชน

...
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเเละธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 ประจำวันที่ 21 มกราคม 2565

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 โดย ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์ เป็นผู้บรรยายเรื่อง Public Sector and the Economy: Roles of Policies, Regulations, and Incentives. มุ่งเน้นประเด็นสำคัญในเรื่องแนวคิดการแทรกแซงของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมที่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากเกิดกรณี “ตลาดล้มเหลว (Market Failure)” ทั้งในเรื่องสินค้าสาธารณะที่ไม่มีการผลิตภายใต้กลไกตลาดปกติ เช่น การป้องกันประเทศ เป็นต้น สินค้า/กิจกรรมที่กระทบบุคคลนอกตลาด การผูกขาดอันทำให้กลไกการตลาดไม่ทำงาน ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และความผันผวนทางเศรษฐกิจ ซึ่งภาครัฐนั้น จะมีบทบาทและนโยบายที่แทรกแซงได้โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1. กรอบ/โครงสร้างด้านกฎหมายและสังคม 2. การจัดให้มีสินค้าหรือบริการสาธารณะ 3. การส่งเสริมหรือควบคุม Ve externalities 4. การส่งเสริมการแข่งขันในตลาด 5. การลดความเหลื่อมล้ำ และ 6. การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ภาครัฐจะเป็นผู้กำหนดให้การใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจมหภาคหรือจุลภาค เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

...
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 ประจำวันที่ 7 มกราคม 2565

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 โดย ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ เป็นผู้บรรยายเรื่อง Moving Thailand Forward : Key Issues and Challenges มุ่งเน้นประเด็นสำคัญในเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างของเศรษฐกิจไทยก่อนและหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงความท้าทายในเรื่องของภาวะหนี้สินและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งนโยบายของภาครัฐที่มีการประสานอย่างทั่วถึง รอบด้าน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของแรงงาน การจัดการทรัพยากรทุนมนุษย์ที่ดี การสนับสนุนภาคเอกชนให้มีบทบาทการลงทุนในภาคการท่องเที่ยว และการส่งเสริมความเป็นดิจิทัล รวมถึงการดำเนินนโยบาย Green Policy อันจะมีส่วนสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและเกิดความยั่งยืน